Gå til sidens indhold

Østre Landsret

31 okt 2023

Østre Landsret

Ikke opholdsret efter EU-retten efter skilsmisse fra unionsborger

Dom afsagt: 31. oktober 2023

Østre Landsret har ved dom af 31. oktober 2023 frifundet Udlændingenævnet

Sagen angik prøvelse af en afgørelse fra Udlændingenævnet. Udlændingenævnet havde truffet afgørelse om, at sagsøgerens ret til ophold i Dan­mark var ophørt.

Sagsøgeren, der er pakistansk statsborger, indgik den 18. oktober 2014 ægteskab med en britisk statsborger bosiddende i Danmark, og han indrejste den 27. juli 2015 i Danmark, hvor han blev meddelt EU-opholdskort som medfølgende familiemedlem til sin ægtefælle. Den 16. august 2017 indgav sagsøgerens ægtefælle ansøgning om skilsmisse efter separation til Statsforvaltningen. Sagsøgeren var ikke enig i skilsmisse, og han udeblev fra vilkårsforhandling. Hans ægtefælle anmodede herefter Statsforvaltningen om at afslutte sagen og indbringe den for retten. Den 31. oktober 2017 indbragte Statsforvaltningen sagen for byretten, og ægteparret blev skilt ved dom af 19. januar 2018. 

Efter § 17, stk. 2, nr. 1, i EU-opholdsbekendtgørelsen bevarer en tredjelandsstatsborger, der har ret til at opholde sig i Danmark som familiemedlem efter bl.a. den bestemmelse, som sagsøgeren havde ret til ophold efter, retten til ophold i tilfælde af skilsmisse, hvis ægteskabet ved begyndelsen af proceduren til skilsmisse har varet i mindst tre år, heraf mindst et år her i landet.

Sagsøgerens ægteskab havde varet i mindre end tre år på det tidspunkt, hvor hans ægtefælle indgav anmodning til Statsforvaltningen om skilsmisse, og i mere end tre år på det tidspunkt, hvor Statsforvaltningen efter anmodning fra ægtefællen indbragte sagen for byretten. Hovedspørgsmålet i sagen var derfor, hvilket af de to tidspunkter der udgør ”begyndelsen af proceduren til skilsmisse”.

Landsretten fandt, at det relevante tidspunkt for ”begyndelsen af proceduren til skilsmisse” i forhold til den dagældende danske skilsmisseprocedure var tidspunktet for indgivelsen af anmodning om skilsmisse til Statsforvaltningen, når anmodningen førte til skilsmisse enten som bevilget af Statsforvaltningen eller ved dom. Landsretten, der ikke fandt grundlag for at forelægge præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen, frifandt derfor Udlændingenævnet.

Landsrettens præmisser kan læses her.

Sagen har været behandlet af landsrettens 19. afdeling under sagsnummer BS-40959/2021-OLR.

Dommen vil blive tilgængelig i Domsdatabasen, men der kan forventes at være en vis ekspeditionstid inden dette sker.