Gå til sidens indhold

Østre Landsret

27 feb 2023

Østre Landsret

Dom vedr. overtrædelse af konkurrencereglerne

Østre Landsret har den 27. februar 2023 afsagt dom i en sag om prøvelse af Konkurrencerådets afgørelse, som er stadfæstet af Konkurrenceankenævnet.

Østre Landsret har den 27. februar 2023 afsagt dom i en sag om prøvelse af Konkurrencerådets afgørelse, som er stadfæstet af Konkurrenceankenævnet, om, at Deutz AG misbrugte en dominerende stilling, og at Deutz AG og DMN overtrådte forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i forbindelse med et DSB-udbud i 2010. Landsretten har ophævet konkurrencemyndighedernes afgørelser og hjemvist sagerne til fornyet behandling ved Konkurrencerådet. Landretten fandt, at grundlaget for Konkurrencerådets  markedsafgrænsning og vurdering af spørgsmålet om dominerende stilling var så mangelfuldt, at der var grundlag for at ophæve og hjemvise den del af Konkurrencerådets afgørelse, som angik Deutz AG’s misbrug af en dominerende stilling, jf. konkurrencelovens § 11 og TEUF artikel 102. Endvidere fandt landsretten, at det som følge af den mangelfulde markedsafgrænsning ikke var godtgjort, at markedsandelstærsklen i den dagældende vertikale gruppefritagelsesforordning var overskredet og dermed, at den adfærd, som Konkurrencerådet havde anset for at udgøre ulovlige konkurrencebegrænsninger, jf. konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101, ikke var fritaget efter forordningen. Også den del af Konkurrencerådets afgørelse, som angik en ulovlig konkurrencebegrænsende aftale, blev derfor ophævet og hjemvist til fornyet behandling ved Konkurrencerådet.

Sø- og Handelsretten havde afsagt dom i 1. instans om at opretholde konkurrencemyndighedernes afgørelse.

Landsrettens dom vil, når der er taget stilling til, om dommen indeholder erhvervshemmeligheder eller andre fortrolige oplysninger, som ikke kan offentliggøres, blive gjort tilgængelig via et link på denne side.
Læs dommen her

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnr. BS-5308/21-OLR og BS-13351/21-OLR.