Gå til sidens indhold

Østre Landsret

19 maj 2023

Østre Landsret

Dom om Konkurrenceankenævnets kendelse om prisaftale og samordnet praksis

Østre Landsret har den 19. maj 2023 afsagt dom i en ankesag om prøvelse af Konkurrenceankenævnets kendelse af 6. november 2019

Østre Landsret har den 19. maj 2023 afsagt dom i en ankesag om prøvelse af Konkurrenceankenævnets kendelse af 6. november 2019, hvorved ankenævnet fandt, at AFA og CCDK havde overtrådt konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1, og TEUF artikel 101, stk. 1, litra a, ved i perioden fra den 5. september 2008 til i hvert fald den 21. april 2015 at have indgået en aftale og/eller samordnet praksis om fastsættelse af fælles rabatsatser for i) medieprovision, ii) sikkerhedsstillelse og iii) informationsgodtgørelse ved køb af reklameplads i outdoor-medier gennem Kreativitet & Kommunikations medlemmer og ved i perioden fra den 14. oktober 2009 til den 31. december 2010 at have indgået en aftale om fastsættelse af en fælles sats for kontantrabatten over for Kreativitet & Kommunikations medlemmer ved køb af reklameplads i outdoormedier. I ankenævnets kendelse er der sondret mellem perioden før den 1. januar 2011 (periode 1), hvor ankenævnet fandt, at der forelå en konkurrencebegrænsende aftale mellem AFA og CCDK, og perioden efter den 1. januar 2011 (periode 2), hvor nævnet fastslog , at der forelå en konkurrencebegrænsende samordnet praksis mellem de to selskaber.

Landsretten har frifundet Konkurrencerådet (som i sagen repræsenterer konkurrencemyndighederne) for AFA’s påstand om ophævelse af ankenævnets kendelse for så vidt angår hele perioden fra den 5. september 2008 til den 21. april 2015 og for CCDK’s påstand om ophævelse af kendelsen for så vidt angår periode 2. Konkurrenceankenævnets afgørelse er således opretholdt i sin helhed.

Sø- og Handelsretten havde ved den indankede dom frifundet konkurrencemyndighederne for den del af AFA’s påstand, som angik periode 1, men havde ophævet ankenævnets kendelse for så vidt angår periode 2.

Landsrettens dom kan læses her.

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnr. BS-46875/2021-OLR og BS-46882/2021-OLR.