Gå til sidens indhold

Østre Landsret

11 jul 2023

Østre Landsret

Midlertidigt forbud og påbud til Zentiva Denmark ApS

Østre Landsret har den 11. juli 2023 stadfæstet Sø- og Handelsrettens kendelse af 28. februar 2023, hvorved der blev meddelt midlertidigt forbud og påbud til Zentiva Denmark ApS baseret på patentrettigheder tilhørende Novartis AG, Novartis Pharma AG og Novartis Healthcare A/S

Østre Landsret har den 11. juli 2023 stadfæstet Sø- og Handelsrettens kendelse af 28. februar 2023, hvorved der blev meddelt midlertidigt forbud og påbud til Zentiva Denmark ApS (”Zentiva”) baseret på patentrettigheder tilhørende Novartis AG, Novartis Pharma AG og Novartis Healthcare A/S’ (”Novartis”) mod en af Novartis stillet sikkerhed på 20 mio. kr.

Sagen angik Novartis’ danske patent, DK/EP 2 959 894, til et lægemiddel indeholdende fingolimod til behandling af multipel sklerose og drejede sig om, hvorvidt der kunne meddeles Zentiva midlertidigt forbud mod at udbyde, markedsføre, anvende, importere mv. lægemidlet Fingolimod ”Zentiva” og midlertidigt påbud om at tilbagekalde og afregistrere lægemidlet mv., eller om Zentiva havde afsvækket formodningen for patentets gyldighed i tilstrækkelig grad til, at betingelsen i retsplejelovens § 413, nr. 1, ikke var opfyldt. Zentiva havde for landsretten gjort samme ugyldighedsindsigelser over for patentet om utilstrækkelig beskrivelse og manglende opfindelseshøjde gældende som for Sø- og Handelsretten og havde herudover som et nyt anbringende gjort gældende, at patentet manglede basis i stamansøgningen (utilladelig udvidelse).

Landsretten fandt – som Sø- og Handelsrettens flertal – vedrørende indsigelserne om utilstrækkelig beskrivelse og manglende opfindelseshøjde, at den formodning, der består for et udstedt patents gyldighed, ikke var afsvækket på en sådan måde, at forbudsbetingelsen i retsplejelovens § 413, nr. 1, ikke var opfyldt. Landsretten fandt endvidere, at det samme gjorde sig gældende, for så vidt angik Zentivas indsigelse om manglende basis.

Landsrettens kendelse kan læses her.

Sø- og Handelsrettens kendelse kan læses her. 

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-13247/2023.