Gå til sidens indhold

Østre Landsret

25 sep 2023

Østre Landsret

Østre Landsret tillader lydoptagelser i sagen om drabet i Elverparken

Østre Landsret tillader, at anklagemyndigheden som bevis i sagen om drabet i Elverparken kan bruge bl.a. alle lydoptagelser foretaget af en infiltrator indsat i samme fængsel som tiltalte

Under hovedforhandlingen i nævningesagen vedrørende drabet i Elverparken traf Retten i Glostrup den 30. juni 2023 afgørelse om, hvorvidt anklagemyndigheden som bevis i sagen måtte bruge bl.a. lydop­tagelser foretaget af en infiltrator, som politiet havde indsat i Enner Mark Fængsel, rum­aflytninger fra tiltaltes celle samt rumaflytninger fra besøgs­rummet i Nørre Snede Fængsel, hvor tiltalte og infiltratoren havde samtaler.

Retten i Glostrup tillod i vidt omfang anklagemyndigheden at bruge optag­elserne som bevis i sagen, men afskar anvendelsen af lydoptagelser fra tre nærmere angivne samtaler mellem tiltalte og infiltratoren i Enner Mark Fæng­sel. Byretten begrundede afgørelsen med, at disse samtaler havde karakter af afhøringer og derfor var tilvejebragt i strid med retten til ikke at udtale sig og forbuddet mod selvinkriminering efter retsplejeloven og Den Europæiske Men­neskerettighedskonventions artikel 6, stk. 1. Byretten fandt ikke, at betingel­serne efter konventionen for alligevel at anvende beviserne var opfyldt.

Både tiltalte og anklagemyndigheden kærede afgørelsen til Østre Landsret

Landsretten har i dag afsagt kendelse i sagen.

Landsretten har tilsluttet sig Retten i Glostrups afgørelse vedrørende de beviser, som byretten havde tilladt, men har yderligere givet anklagemyn­digheden lov til at bruge optagelserne fra de tre samtaler, som byretten havde afskåret som bevis.

Landsretten har fundet, at der er enkelte elementer i sam­talerne, hvor infiltratorens ageren isoleret set antager karakter af en afhøring, og at der derved foreligger en tilsidesættelse af retten til ikke at udtale sig og af forbuddet mod selvinkriminering.

Ved vurderingen af, om sådanne beviser alligevel kan til­lades ført, skal der efter Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis lægges vægt på, om forsvarets rettigheder er respekteret, på bevisets værdi og på bevisets betydning for afgørelsen, herunder om beviset er eneste eller afgør­ende bevis i sagen. Der skal endvidere foretages en afvejning mellem det offentliges interesse i efterforskning og strafforfølgning af forbrydelser og anklagedes interesse i, at beviser tilvejebringes på en lovlig måde. Der skal endelig tages hensyn til karakteren af konventionskrænkelsen.

Landsretten har efter en samlet vurdering af disse hensyn fundet, at retspleje­lovens regler og Den Europæiske Men­neskerettighedskonventions artikel 6, stk. 1, ikke er til hinder for brugen af de omhandlede lydoptagelser som bevis, og landsretten har derfor tilladt, at samtlige optagelser bruges som bevis i sagen.

Den nærmere begrundelse herfor kan læses her.