Gå til sidens indhold

Østre Landsret

22 mar 2024

Østre Landsret

Kendelse om konkurrenceretlige overtrædelser på værdihåndteringsmarkedet

Dom afsagt: 22. marts 2024

Østre Landsret har den 22. marts 2024 afsagt kendelse i en kæresag om indgåelse af en konkurrencebegrænsende aftale i form af en de facto eksklusiv aftale og misbrug af dominerende stilling ved brug af urimeligt lave priser.

Sagen angår markedet for værdihåndteringsydelser, hvor der frem til 2016 var tre konkurrenter, Bankernes Kontantservice A/S (”BKS”), som var ejet at et stort antal banker, Loomis Danmark A/S og Nokas Værdihåndtering A/S (”Nokas”). I forbindelse med Loomis Danmark A/S’ køb i 2016 af BKS, blev der indgået en tillægsaftale til overdragelsesaftalen om de sælgende bankers fortsatte køb af værdihåndteringsydelser hos det solgte selskab BKS (som i dag hedder Loomis Teknik A/S). Nokas har gjort gældende, at denne tillægsaftale er en overtrædelse af konkurrencereglerne, og at BKS/Loomis Teknik A/S og Loomis Danmark A/S har handlet ansvarspådragende over for Nokas ved at indgå aftalen.  

Herudover har Nokas gjort gældende, at BKS (i dag Loomis Teknik A/S) har anvendt urimeligt lave priser i strid med konkurrencelovgivningen over for otte kunder og dermed handlet ansvarspådragende i forhold til Nokas.

Kæremålet angik alene spørgsmålet om ansvarsgrundlag, som af Sø- og Handelsretten var blevet udskilt til særskilt forlods afgørelse.

Landsretten fandt ligesom Sø- og Handelsretten, at det var bevist, at der var begået de anførte konkurrencelovsovertrædelser, og at der dermed var handlet ansvarspådragende i forhold til Nokas, og stadfæstede derfor Sø- og Handelsrettens kendelse.

Sagen, som er et privat erstatningssøgsmål anlagt af Nokas mod Loomis Teknik A/S (tidligere BKS) og Loomis Danmark A/S, fortsætter efter landsrettens afgørelse ved Sø- og Handelsretten, som nu skal tage stilling til, om de øvrige erstatningsretlige betingelser er opfyldt.

Landsrettens kendelse kan læses her

Sø- og Handelsrettens kendelse kan i en ikke fortrolig version læses her

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-6042/2022-OLR.