Gå til sidens indhold

Østre Landsret

26 jun 2024

Østre Landsret

Indførsel af kopivarer var ikke til personlig brug

Dom afsagt: 26. juni 2024

Østre Landsret har den 26. juni 2024 afsagt dom i tre sambehandlede ankesager om overtrædelse af varemærkeloven ved indførsel af kopivarer

Sagen angik appellantens indførsel af mere end 50 kopivarer af mærkerne Prada, Chanel, Louis Vuitton, Moncler og Balenciaga fra en ferie i Tyrkiet. Spørgsmålet var navnlig, om indførslen var til personlig brug eller af erhvervsmæssig karakter i strid med varemærkeloven. Appellanten hævdede, at kopivarerne dels var til eget brug dels var gaver til familien.

Landsretten fandt, at der allerede som følge af antallet af indførte kopivarer var tale om erhvervsmæssig handel i strid med varemærkeloven, og stadfæstede derfor Sø- og Handelsrettens dom dog med den ændring, at vederlaget til en af rettighedshaverne blev forhøjet.

Landsrettens begrundelse og resultat lyder (appellantens navn pseudonymiseret):

”Landsretten er enig i Sø- og Handelsrettens begrundelse og resultat med den ændring, at det vederlag, som A skal betale til Balenciaga, som, ligesom de øvrige vederlag, tillige skal fastsættes ud fra et afskrækkelses- og forebyggelsesaspekt, jf. herved artikel 13, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (2004/48) (”retshåndshævelsesdirektivet”), bør forhøjes til 30.000 kr. Landsretten finder endvidere anledning til at bemærke, at der allerede som følge af det samlede antal indførte kopivarer ikke kan lægges vægt på den fremlagte kvittering eller det af A forklarede om, at indkøbene er foretaget blandt andet med henblik på at forære kopivarerne til familien. Af samme grund kan den af A fremlagte WhatsApp-korrespondance af 2. november 2021 mellem ham og hans søskende ikke tillægges betydning.

Herefter stadfæster landsretten de ankede domme med den nævnte ændring.

Efter sagernes udfald skal A betale sagsomkostninger for landsretten til Louis Vuitton Malletier S.A. med 20.000 kr., til Moncler S.p.A. med 20.000 kr., til Balenciaga med 20.000 kr., til Chanel SARL med 15.000 kr., til Chanel SAS med 15.000 kr. og til Prada S.A. med 25.000 kr. Sagsomkostningerne er fastsat på baggrund af sagernes karakter, værdi, omfang og forløb og under hensyn til, at de er blevet forhandlet i forbindelse med hinanden. Det er endvidere indgået, at Louis Vuitton Malletier S.A., Moncler S.p.A. og Balenciaga har været repræsenteret af samme advokat, og at det samme gælder Chanel SARL og Chanel SAS. Det er ved fastsættelsen af beløbene til dækning af udgift til advokat taget hensyn til at sikre, at en væsentlig og passende del af de rimelige udgifter, som de parter, der har vundet sagerne, har afholdt, bæres af den tabende part i overensstemmelse med artikel 14 i retshåndhævelsesdirektivet, som fortolket af EU-Domstolen i navnlig dom af 28. juli 2016 i sag C-57/15 (United Video Properties).

Sø- og Handelsrettens dom kan læses her

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnumrene BS-101/2023-OLR, BS-102/2023-OLR og BS-103/2023-OLR.