Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Her får du et overblik over dine muligheder for at appellere Sø- og Handelsrettens afgørelser.

Afgørelser fra Retsafdelingen

Anke til Højesteret

Domme, der er afsagt af Sø- og Handelsretten, kan af parterne ankes til Højesteret, hvis sagen er af principiel karakter og har generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen eller væsentlig samfundsmæssig rækkevidde i øvrigt, eller hvis andre særlige grunde i øvrigt taler for, at sagen behandles af Højesteret som 2. instans, jf. retsplejelovens § 368, stk. 4.

Ankefristen er 4 uger fra dommens afsigelse.

Højesteret påser af egen drift, om betingelserne for anke til Højesteret er opfyldt. Er betingelserne ikke opfyldt, afviser Højesteret anken ved kendelse. 

Sagen kan i så fald indbringes for landsretten efter de særlige fristregler i retsplejelovens § 368, stk. 6, dvs. minimum inden 2 uger efter Højesterets kendelse om afvisning. 

Anke sker ved oprettelse af en appelsag på www.minretssag.dk inden ankefristens udløb.

Ved anke betales retsafgift efter reglerne i retsafgiftsloven.

Gå til minretssag.dk

Anke til landsret

Domme, der er afsagt af Sø- og Handelsretten kan ankes til landsret, jf. retsplejelovens § 368, stk. 4.

Ankefristen er 4 uger fra dommens afsigelse.

Anke sker til den landsret, i hvis retskreds sagen skulle have været anlagt, hvis den var anlagt ved byret som 1. instans. 

Anke til landsret sker ved oprettelse af en appelsag på www.minretssag.dk inden ankefristens udløb.

Ved anke betales retsafgift efter reglerne i retsafgiftsloven.

Gå til minretssag.dk

Er en dom, der er afsagt af Sø- og Handelsretten, blevet anket til landsretten, og ønsker en anden part, at ankesagen behandles af Højesteret, indbringer denne part ankesagen for Højesteret ved at indlevere et svarskrift til landsretten med anmodning om sagens behandling i Højesteret inden udløbet af den frist, som landsretten har fastsat for afgivelse af svarskrift, jf. retsplejelovens § 368, stk. 5.

 

Anke af sagsomkostningsafgørelse

Bestemmelser om sagsomkostninger i domme afsagt af Sø- og Handelsretten, kan kun ankes særskilt med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, jf. retsplejelovens § 368, stk. 8.

Ansøgning om tilladelse skal indgives til Procesbevillingsnævnet inden 4 uger fra dommens afsigelse, jf. retsplejelovens § 371, stk. 2.

Gå til Procesbevillingsnævnet 

Kære af kendelser og beslutninger

Delafgørelser efter retsplejelovens § 253 kan kæres til landsretten, hvis afgørelsen kan fuldbyrdes, eller Procesbevillingsnævnet har tilladt, at afgørelsen indbringes særskilt, jf. retsplejelovens § 392 a, stk. 1.

Andre kendelser og beslutninger kan kun kæres til landsretten med Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. retsplejelovens § 392 a, stk. 2.

Ansøgning om kæretilladelse skal indgives til Procesbevillingsnævnet inden 2 uger efter, at afgørelsen er truffet.

Kære sker ved oprettelse af en appelsag på www.minretssag.dk.

Kære sker til den landsret, som sagen ville høre under, hvis sagen var anlagt ved byret som 1. instans.

Kan afgørelsen kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse, er kærefristen 2 uger fra den dag, afgørelsen blev truffet.

Er der meddelt tilladelse til kære, er kærefristen 2 uger fra den dag, hvor tilladelsen til kære blev givet.

Kæreafgiften på 750 kr. skal betales ved oprettelse af appelsagen.

Gå til minretssag.dk

Afgørelser om midlertidigt forbud og påbud

Kære af en kendelse om forbud eller påbud

Sø- og Handelsrettens kendelser i sager om forbud og påbud kan kæres til den landsret, som sagen ville høre under, hvis sagen var anlagt ved byret som 1. instans.

Kære sker ved oprettelse af en appelsag på www.minretssag.dk.

Kærefristen er 4 uger fra kendelsens afsigelse.

Kæreafgiften på 750 kr. skal betales ved oprettelse af appelsagen.

Gå til minretssag.dk

Afgørelser fra Skifteretten

Anke

Afgørelser fra Sø- og Handelsrettens skifteret kan appelleres til Østre Landsret. Nogle afgørelser skal indbringes ved kære, andre ved anke.

Regler om anke og kære findes i konkurslovens kapitel 31.

Anke benyttes: 

  • hvis en part vil appellere en af skifterettens domme
  • hvis en part vil appellere skifterettens stadfæstelse af regnskab i et konkursbo

Anke af skifterettens dom sker ved at oprette en appelsag på www.minretssag.dk

Ankefristen er fire uger efter afsigelsen af dommen eller stadfæstelsen af regnskabet. 

Gå til minretssag.dk

Anke af skifterettens stadfæstelse af regnskabet i et konkursbo sker ved indlevering af ankestævning til skifteretten.

Ved anke betales retsafgift efter retsafgiftslovens regler.

 

Kære

Afgørelser fra Sø- og Handelsrettens skifteret kan appelleres til Østre Landsret. Nogle afgørelser skal indbringes ved kære, andre ved anke.

Regler om anke og kære findes i konkurslovens kapitel 31.

Kære benyttes:

  • hvis en part vil appellere en af skifterettens kendelser, for eksempel om konkurs eller gældssanering
  • hvis en part vil appellere en af skifterettens beslutninger

Kære har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men skifteretten eller landsretten kan efter anmodning tillægge et kæremål opsættende virkning.

Kærefristen er to uger efter afsigelsen af kendelsen eller beslutningen. 

Kære sker ved indlevering af et kæreskrift til skifteretten.

Kæreafgiften er 750 kr. som skal betales ved kæreskriftets indlevering. 

En afgørelse kan dog også kæres straks under retsmødet. Skifteretten noterer i så fald kærendes påstand i retsbogen og opkræver kæreafgiften.

Østre Landsret behandler normalt kæresager på skriftligt grundlag. 

Afgørelser om konkurskarantæne

Kære af en kendelse om konkurskarantæne

Sø- og Handelsrettens afgørelser om konkurskarantæne kan appelleres til Østre Landsret ved kære.

Kæreafgiften er 750 kr. 

Kærefristen er to uger efter afsigelsen af kendelsen.

Kære sker ved at oprette en appelsag på www.minretssag.dk

Gå til minretssag.dk

Sidst opdateret: 26. august 2022