Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Erhvervsstyrelsen anmoder domstolene om at tvangsopløse selskaber, hvis selskabet fx ikke har en lovlig ledelse, selskabet mangler revisor eller selskabet ikke har indsendt godkendt årsrapport.

Sø- og Handelsrettens område omfatter retskredsene: Københavns Byret, Retten på Frederiksberg, Retten i Glostrup og Retten i Lyngby.

Sø- og Handelsretten holder normalt ikke møde i tvangsopløsningssager.

Der er som udgangspunkt tre mulige resultater af skifterettens behandling:

  • Selskabet bliver taget under likvidation
  • Selskabet bliver taget under konkurs
  • Sagen bliver udsat på, at selskabet bliver genoptaget i Erhvervsstyrelsen

Læs om tvangsopløsning på den fælles side for Danmarks Domstole

Sø- og Handelsretten modtager mange henvendelser om tvangsopløsning.

Læs her de oftest stillede spørgsmål og svarene herpå:

Hvornår sender Erhvervsstyrelsen sagen til domstolene?

Hvad må jeg foretage mig som ledelse, indtil Sø- og Handelsretten har behandlet sagen?

I perioden fra Erhvervsstyrelsens beslutning om tvangsopløsning til Sø- og Handelsretten har behandlet sagen, fx indsat en likvidator, må ledelsen kun foretage dispositioner, der er nødvendige, og som ikke er til skade for selskabet eller dets kreditorer.

Hverken Sø- og Handelsretten eller Erhvervsstyrelsen kan træffe beslutninger i selskabet eller give ledelsen tilladelse til at træffe andre beslutninger.

Må jeg hæve penge fra selskabets bankkonto?

Nej. Selvom selskabet ikke har gæld, skal pengene bruges til at betale for nedlukningen af selskabet.

Skal jeg betale for behandlingen i Sø- og Handelsretten?

Som ejer eller ledelse skal du ikke betale for Sø- og Handelsrettens behandling af sagen.

Det er selskabets midler eller statskassen, der betaler omkostningerne ved en likvidation eller konkurs.

Hvis selskabet skal genoptages, skal omkostningerne ved genoptagelsen betales af selskabets midler.

Udpegning af likvidator

Sø- og Handelsretten vil normalt udmelde en likvidator uden at afholde et retsmøde.

Likvidator vil som regel blive udpeget blandt skifterettens faste kreds af advokater.

Du kan se hvem likvidator er på virk.dk og hvilken retskreds, der behandler sagen.

Likvidator indtræder i stedet for selskabets ledelse og optræder i enhver henseende på selskabets vegne. Som tidligere direktør skal du kontakte likvidator for at give oplysninger om selskabet.

Likvidator har til opgave at sælge selskabets aktiver og betale kreditorerne. Hvis du har et krav i mod selskabet, skal du anmelde det overfor likvidator.

Overskuddet tilfalder selskabets kapitalejere. Likvidator udarbejder et regnskab, som selskabets generalforsamling skal godkende.

Udgifterne til likvidationen skal afholdes af selskabet. Hvis der ikke er midler hertil, skal selskabet tages under konkurs.

 

Hvad er opløsning ved konkurs?

Skifteretten kan tage et selskab under konkurs, hvis det viser sig, at selskabet er insolvent.

Hvis der under en likvidation ikke er fuld dækning til kreditorerne, skal likvidator indgive en konkursbegæring mod selskabet.

Hvem afgør om et selskab kan genoptages?

Selv om sagen er sendt til skifteretten, er det Erhvervsstyrelsen, der afgør, om et selskab opfylder betingelserne for genoptagelse.

Anmod om genoptagelse hos Erhvervsstyrelsen

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker selskabet genoptaget?

Hvis du som ejer eller ledelse ønsker et selskab under tvangsopløsning genoptaget, skal du straks gå i gang med dette. Anmodningen om genoptagelse skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen inden tre måneder fra styrelsens beslutning om tvangsopløsning.

Du skal være opmærksom på, at skifteretten på et hvilket som helst tidspunkt efter at have modtaget sagen fra Erhvervsstyrelsen kan tage selskabet under likvidation.

Du skal anmode om genoptagelse digital hos Erhvervsstyrelsen og ikke hos Sø- og Handelsretten. Når du anmoder om genoptagelse digitalt hos Erhvervsstyrelsen, modtager du en kvittering og et sagsresume. Kvitteringen og sagsresumeet mailer du til Sø- og Handelsretten på insolvens@shret.dk samtidig med, at du skriver, at du ønsker tvangsopløsningssagen udsat på Erhvervsstyrelsens behandling af anmodningen om genoptagelse.

Sø- og Handelsretten vil som udgangspunkt udsætte sagen, til Erhvervsstyrelsen har taget stilling til, om selskabet kan genoptages.

Anmod om at genoptage selskabet hos Erhvervsstyrelsen

Hvis Erhvervsstyrelsen efter sin behandling af en genoptagelsesanmodning beslutter, at selskabet kan genoptages, tilbagekalder Erhvervsstyrelsen anmodningen om tvangsopløsning fra skifteretten.

Sidst opdateret: 20. marts 2023