Gå til sidens indhold

Retten i Hillerød

Retten i Hillerød

Retten i Hillerød hjælper borgerne i mange svære situationer, fx dødsfald, arv, håbløs gæld, konflikter, inkasso eller uenighed om børnene.

Her på siden kan du se, hvilken afdeling du skal have fat i i forbindelse med fx dødsfald, gældssanering eller hvis du har brug for hjælp til deling af en fællesformue.


Retten i Hillerød har forskellige afdelinger, der håndterer fx arv, inkasso, familiesager, huslejetvister og meget andet.

Retten er opdelt i 5 afdelinger: Skifteret, familieret, fogedret, retssekretariat og administration.   

Om dødsfald, arv, gældssanering og konkurs

Det er skifteretten, der tager sig af sager, hvor fx penge, værdier eller ejendele skal skifte ejer. Det kan være i forbindelse med dødsfald og arv, eller det kan være ved konkurs, hvor en person eller virksomhed ikke kan betale det, vedkommende skylder andre. Skifteretten tager sig også af ansøgninger og spørgsmål om gældssanering.

Læs mere under Oftest stillede spørgsmål om dødsboer ved at klike på linket her.

Du kan også læse mere om både dødsbo, konkurs og gældssanering på fælles siden for Danmarks Domstole. Se links nedenfor.

Læs om dødsfald og arv på den fælles side for Danmarks Domstole 

Læs om konkurs på den fælles side for Danmarks Domstole 

Læs om gældssanering på den fælles side for Danmarks Domstole

Se kontaktoplysninger for Retten i Hillerød

 

Ny skifteportal til krav i dødsboer

Den 15. november 2022 udrulles en ny skifteportal i alle byretter.

Folketinget har vedtaget en lovændring, der betyder, at alle krav i dødsboer samt de tilgodehavender, hvor man ikke kender dødsboets kontaktperson, fremover skal anmeldes via domstolenes nye digitale skifteportal. Dette har især betydning for dig, der er professionel kreditor eller arbejder som advokat.

 

Lanceringen af portalen betyder, at følgende skal anmeldes via domstolenes nye skifteportal fra den 15. november 2022:

  • Krav til dødsboer
  • Tilgodehavender til dødsboer, hvor man ikke kender dødsboets kontaktperson

Fra den 15.november 2022 kan følgende anmeldes via domstolenes nye skifteportal:

  • Tilgodehavender til dødsboer, hvor man kender dødsboets kontaktperson
  • Effektfortegnelser til dødsboer
  • Forespørgsler til dødsboer


Domstolenes nye skifteportal skal benyttes i dødsboer, hvor afdøde er gået bort den 15. november eller herefter. Hvis afdøde er død før den 15. november 2022, håndteres krav m.v. som hidtil. Skifteportalen er tilgængelig på www.minskiftesag.dk.

Skifteportalen har været tilgængelig i retterne i Roskilde, Odense, Holstebro, Hjørring og Bornholm siden den 4. oktober 2022. Retterne har testet Skifteportalen i en såkaldt ’pilotfase’.

Du kan finde vejledninger og ofte stillede spørgsmål og svar til minskiftesag.dk på domstol.dk via dette link.

Se lovgrundlag for domstolenes skifteportal på retsinformation.dk via dette link.

 

Om inkasso, gæld, tvang og udsættelse

Det er fogedretten, der gennemtvinger krav mellem personer eller virksomheder. Ofte handler det om at få fastslået en gæld eller om at få værdier eller ting udleveret, hvis parterne ikke har overholdt deres aftaler. Fogedretten kan også blive inddraget og hjælpe med at sætte en lejer på gaden, hvis udlejer lovligt har opsagt lejer, og vedkommende nægter at flytte.

Fogedretten står også for tvangsauktioner og kan gøre udlæg i ejendele eller værdier. Ejendelene og værdierne kan blive beslaglagt og solgt auktion, hvis man har gæld, som man ikke betaler eller afdrager som aftalt.

Du kan finde svar på oftest stillede spørgsmål om fogedret og tvangsauktioner ved at klikke her.

Læs også mere om sager i fogedretten på den fælles side for Danmarks Domstole

Læs også mere om tvangsauktioner på den fælles side for Danmarks Domstole 

Se kontaktoplysninger for Retten i Hillerød

Om forældremyndighed, samvær, bopæl og skilsmisse

Det er familieretten, der tager sig af skilsmissesager samt sager om forældremyndighed, faderskab, bopæl og samvær med børn, hvor forældrene ikke kan blive enige. Familieretten sørger også for tvangsfuldbyrdelse, hvis en forælder ikke frivilligt vil udlevere et barn til samvær med den anden forælder.

Læs om sager i familieretten på den fælles side for Danmarks Domstole 


Se kontaktoplysninger for Retten i Hillerød

Om straffesager

Straffesager er sager om lovovertrædelser, som kan medføre straf i form af bøder eller fængsel. Det kan være overtrædelser af færdselsloven eller fx sager om vold eller drab. Hvis en person dømmes skyldig, beslutter retten også, hvilken straf der er rimelig.

Læs om straffesager på den fælles side for Danmarks Domstole

Se kontaktoplysninger for Retten i Hillerød

 

Om civile sager

Civile sager er retssager, hvor to parter – personer, myndigheder eller virksomheder – er uenige, og hvor den ene part ønsker, at retten skal tage stilling til og afgøre sagen/uenigheden.

Læs om civile retssager på den fælles side for Danmarks Domstole

Se Beredskabsplan for minretssag.dk (pdf)

Se kontaktoplysninger for Retten i Hillerød

Om konflikt og retsmægling

Retsmægling -
Konfliktløsning uden tabere


Retten i Hillerød tilbyder retsmægling i alle sager bortset fra straffesager.

Hvad er retsmægling?

Retsmægling er en frivillig måde at løse konflikter på, hvor en mægler hjælper parterne med selv at finde frem til en løsning på deres problem. Retsmægleren kan ikke træffe afgørelse i sagen, og det, der foregår under retsmæglingen, er fortroligt.

Retsmægleren er ved Retten i Hillerød enten en af rettens dommere eller en advokat, der er antaget af Domstolsstyrelsen til at fungere som retsmægler. Både dommere og advokater, der fungerer som retsmæglere, har gennemgået en særlig uddannelse i retsmægling.

Retsmæglerne ved Retten i Hillerød er:
Dommer Kristian Lind Jensen, dommer Margrete Nissen, dommer Marianne Peschcke-Køedt, advokat Karen Damgaard og advokat Susanne L. Quedens.

Retsmægleren leder mæglingsprocessen. Retsmægleren bistår gennem samtale parterne med at finde frem til de egentlige årsager til konflikten og hjælper dem herigennem med at opnå større forståelse for både deres egne og modpartens synspunkter.

Retsmægleren hjælper herefter parterne med selv at finde frem til en løsning af konflikten, som i størst mulige omfang tager hensyn til begge parters interesser og behov.

Hvorfor vælge retsmægling?

Når man når ind til kernen i det, der ligger bag ved en konflikt, er det ikke altid, at en dom eller en kendelse er en tilfredsstillende løsning for parterne.

Ved retsmægling bliver forløbet tilpasset parternes individuelle behov.

Modsat traditionel konfliktløsning ved domstolene fokuserer man ved retsmægling på de bagvedliggende årsager til konflikten med henblik på at gøre det nemmere for begge parter at komme videre. Det gør det også lettere at fortsætte et eventuelt samarbejde, og det giver mulighed for en mere varig løsning.

Det er erfaringen, at over halvdelen de sager, der er behandlet ved retsmægling, er blevet afsluttet med en aftale mellem parterne, således at sagen sluttes med retsmæglingen.

Ved retsmægling vil en løsning normalt kunne opnås hurtigere, end hvis sagen skal afgøres ved en dom eller en kendelse.

Hvem kan bruge retsmægling?

En sag kan være egnet til retsmægling, uanset om det drejer sig om private forhold eller erhvervsforhold. Det, der er afgørende, er, at begge parter ønsker at medvirke til retsmægling, og at retten ikke på forhånd mener, at sagen af særlige grunde er uegnet.

Hvad koster det?

Retsmæglerens bistand er gratis, men du skal selv betale salæret til din advokat, medmindre du har fri proces til sagen eller får salæret dækket gennem en retshjælpsforsikring.

Du kan også vælge at deltage i retsmæglingen uden advokat.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om retsmægling i denne pjece.

Du kan også læse mere om retsmægling på den fælles side for Danmarks Domstole

Du er velkommen til at kontakte retten, hvis du vil vide mere om retsmægling.

Se kontaktoplysninger for Retten i Hillerød

Om lejemål og husleje

Boligretssager behandles ved Retten i Hillerød i retssekretariatet. 

Det er boligretten, der kan tage stilling til uenighed om lejeboliger og erhvervslejemål. Lejemålene skal være omfattet af lejeloven eller boligreguleringsloven eller af erhvervslejeloven. Uenighederne kan fx dreje sig om huslejens størrelse. Huslejesager skal altid først behandles i kommunens huslejenævn. Lykkes det ikke at nå til enighed her, kan Retten i Hillerød boligret tage stilling til uenigheden.

Læs om sager i boligretten på den fælles side for Danmarks Domstole

Se kontaktoplysninger for Retten i Hillerød

Sidst opdateret: 23. februar 2024