Gå til sidens indhold

Retten i Hillerød

Retten i Hillerød

Her finder du nyttige informationer, hvis du skal møde som advokat i Retten i Hillerød.

Her finder du nyttige informationer, hvis du skal møde som advokat i Retten i Hillerød.


Generel information til advokater om fx autorisation kan du læse om på Danmarks Domstoles fælles hjemmeside.

Gå til Danmarks Domstoles fælles side for advokater.

Du kan også læse mere om prøvesager, retssagsprøve og autorisation nedenfor.

Prøvesager

Udførelse af prøvesager ved Retten i Hillerød til opnåelse af møderet for landsret og visse sager i Sø- og Handelsretten

Normalt kræver opnåelse af møderet for landsretten, at kandidaten har udført 2 prøvesager. Det er muligt at udføre den ene af de 2 prøvesager ved en byret. Dette kræver, at der er tale om sag med kollegial behandling, typisk en civil sag med 3 dommere, herunder sagkyndige dommere. Boligsager med lægdommere kan ikke anvendes som prøvesag. 

For nærmere vejledning om prøven henvises til Østre Landsrets hjemmeside. 

Kandidaten skal skriftligt orientere retten om, at en given sag ønskes udført som prøvesag. Orienteringen skal indeholde:  

  • En beskrivelse af sagen og en redegørelse for, hvorfor sagen menes at være egnet som prøvesag.
  • Kopi af advokatbeskikkelse eller proceduretilladelse
  • Oplysning om kandidatens cpr-nummer.

Der er ikke noget krav om, at retten forud for udførelsen af sagen skal godkende sagen som prøvesag. Kandidaten kan dog anmode retten om en forhåndsudtalelse om sagens egnethed. Retten vurderer da, om sagen på det foreliggende grundlag anses for egnet eller må afvises som prøvesag. Endelig vurdering af, om sagen er egnet, kan først træffes i forbindelse med hovedforhandlingen, hvor sagens endelige omfang og karakter kendes.   

Retten indhenter oplysninger fra landsretten om eventuelle tidligere prøvesager.

I tilslutning til hovedforhandlingen afgør dommerne, om kandidatens udførelse af sagen samlet set har været tilfredsstillende, eller om prøven ikke er bestået. Resultatet meddeles kandidaten, der kan anmode om en nærmere begrundelse, som eventuelt kan gives i voteringslokalet.    

Retten orienterer landsretten om udfaldet af prøvesagen. 

Retssagsprøve

Praktisk prøve i retssagsbehandling

For at blive advokat, skal en advokatfuldmægtig blandt andet bestå en retssagsprøve. Prøven kan aflægges ved Retten i Hillerød.

Retten afgør, om en sag (hovedforhandling) kan godkendes til retssagsprøve.

Forhandlinger i småsager, forældreansvarssager og retsmæglinger kan ikke godkendes. Godkendelse kræver, at sagen efter rettens skøn giver grundlag for at kunne vurdere fuldmægtigens evner til at behandle retssager. Godkendelsen kan tilbagekaldes, hvis forudsætningerne ændrer sig.

For nærmere vejledning henvises til Justitsministeriets kursusudvalg vedrørende grunduddannelsen: ”Retningslinjer for den praktiske prøve i retssagsbehandling”.

Spørgsmålet om, hvorvidt en sag er egnet til retssagsprøve, kan drøftes under et forberedende retsmøde. I alle tilfælde kræves en skriftlig ansøgning til retten om godkendelse af sagen. Bemærk tidsfristen nedenfor:

Hvis sagen godkendes, skal fuldmægtigen anmelde sagen til Advokatsamfundet senest 4 uger inden hovedforhandlingen. Advokatsamfundet udpeger en censor, med mindre der medvirker 3 juridiske dommere i sagen. Fuldmægtigen skal sende sagens bilag til Advokatsamfundet.

Ved forhandlingens begyndelse skal fuldmægtigen legitimere sig ved billedlegitimation med cpr-nummer.

Fuldmægtigen skal gennemføre forhandlingen selvstændigt, herunder eventuel forelæggelse.

I tilslutning til hovedforhandlingen voterer dommerne/censor. Resultatet (”bestået” eller ”ikke bestået”) meddeles derefter eller på et andet tidspunkt efter nærmere aftale.

Hvis sagen ikke giver tilstrækkelig grundlag for at vurdere fuldmægtigen, tilbagekalder retten godkendelsen, og sagen tæller ikke som et forsøg. Det er muligt at indstille sig til prøven 3 gange.

Autorisation af advokatfuldmægtige

Ansøgning om autorisation som advokatfuldmægtig hos en advokat, der har kontor i Hillerød retskreds, sendes til Retten i Hillerøds administration på adm.hil@domstol.dk

Sammen med ansøgningen skal sendes advokatfuldmagt og forskellige oplysninger om fuldmægtigen.

Læs mere om autorisation m.v. på Danmarks Domstoles fælles side.

 

Sidst opdateret: 20. februar 2020