Gå til sidens indhold

Østre Landsret

20 okt 2023

Østre Landsret

Midlertidige forbud og påbud vedrørende krænkelse af Sonions rettigheder

Dom afsagt: 20. oktober 2023

Østre Landsret har ved kendelse af 20. oktober 2023 i fire sambehandlede kæremål stadfæstet Sø- og Handelsrettens afgørelse

Østre Landsret har ved kendelse af 20. oktober 2023 i fire sambehandlede kæremål stadfæstet Sø- og Handelsrettens afgørelse om midlertidigt forbud og påbud til Power A/S, Huawei Technologies (Denmark) ApS og Huawei Technologies Sweden AB og Sony Nordic Denmark, filial af Sony Europe B.V.  Herudover fik modparten, Sonion Nederland B.V. og Sonion A/S (”Sonion”), medhold i, at de af Sø- og Handelsretten tilkendte sagsomkostninger skulle forhøjes.

Ved kendelsen tog landsretten som det første stilling til spørgsmålet om gyldigheden af de af Sonion påberåbte rettigheder. Landsretten tog i den forbindelse stilling til betydningen af, at Opposition Division ved Den Europæiske Patentmyndighed – efter at Sø- og Handelsretten havde truffet afgørelse – havde antaget, at Sonions patentret var ugyldig i sin oprindeligt udstedte form, men at patentretten kunne opretholdes i ændret form. Landsretten tog endvidere stilling til, hvorvidt stridsprodukterne faldt inden for ordlyden af Sonions rettigheder, eller der forelå en krænkelse efter læren om ækvivalens.

Landsrettens kendelse kan læses her


Sø- og Handelsrettens kendelser:
Gå til kendelse i BS-24619/2021
Gå til kendelse i BS-32103/2021

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Jacob Waage, på mobil 41 25 90 31.

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-25520/2022-OLR m.fl.