Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Fast ejendom

Rettigheder over fast ejendom bliver tinglyst i Tingbogen for fast ejendom, der er opdelt i adkomst (ejerforhold), pantsætning, og servitutter.

Adkomst

Det bliver registreret i Tingbogen, hvem der ejer en fast ejendom. Der er ikke lovkrav om tinglysning af en ejendomsret.

Almene boligorganisationer

Læs om almene boligorganisationers køb og salg, fusion, sammenlægning, opdeling, pantsætning samt håndtering af fuldmagter i forbindelse med tinglysning i fast ejendom.

Bilag

Skal du vedhæfte bilag til din anmeldelse, skal det uploades i bilagsbanken. Bilagsbanken er den ”skuffe”, hvor alle uploadede bilag gemmes. Du kan dog også fremsende bilag til Tinglysningsretten.

Ejer-, grundejerforeninger og andre foreninger

Læs om ejer-, grundejerforeningers og andre foreningers tinglysning af nye vedtægter, vedtægter tinglyst pantstiftende, digitalisering af ejerpantebreve samt påtegning om kreditor/debitorskifte ved ejerskifte.

Fuldmagter

I de tilfælde, hvor personer ikke kan eller ikke ønsker at underskrive digitalt, kan der anvendes en fuldmagt.

Matrikulære ændringer

Tinglysningsretten tager stilling til, hvorvidt en matrikulær sag kan registreres, når den anmeldes af Geodatastyrelsen

Pant i fast ejendom, Andelsbolig- og Bilbogen

Retsanmærkninger

Hvad er en retsanmærkning, og hvorfor får dokumenter anmærkninger fra Tinglysningsretten?

Roller uden cpr- eller cvr-nr.

Nogle anmeldelser indeholder roller, hvor det ikke er muligt at angive cpr-nr./cvr-nr., da aktøren enten er udenlandsk, eller ikke kan få et cvr-nr.

Servitutter

Forskellige begrænsede rettigheder over fast ejendom, fx færdselsret, jagtret, aftægtsret og forkøbsret, tinglyses som servitut.

Sletning af rettigheder

En rettighed kan blive aflyst, mortificeret eller slettet af tingbøgerne.

Tilbagekaldelse

Hvordan tilbagekaldes/afvises en anmeldelse på anmelders begæring?

Tinglysningsafgifter

Her kan du finde information om reglerne om tinglysningsafgifter og -gebyrer.

Tinglysningssvar

Afvisninger, fejlmeddelelser, frister og svar fra systemet.

Udenlandske dokumenter

Hvis der skal vedhæftes udenlandsk dokumentation til anmeldelser på www.tinglysning.dk og fuldmagter til brug for tinglysning, er der en række ting, du skal være opmærksom på, for at Tinglysningsretten kan godkende denne dokumentation.

Udskrifter fra fast ejendom

På tinglysning.dk har du mulighed for at hente tingbogsattester og udskrift af de tinglyste dokumenter.

Umatrikulerede arealer og bygninger

Arealer, der ikke har selvstændige matrikelnumre i Tingbogen, betegnes som umatrikulerede og er oftest offentlige arealer som veje, søterritorier, havneområder eller lignende.

Underskrifter

Når en anmeldelse er færdig, overføres den automatisk til parternes underskriftsmappe. Herefter skal parterne underskrive anmeldelsen i hver deres underskriftsmappe.