Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Adkomst

Det bliver registreret i Tingbogen, hvem der ejer en fast ejendom. Der er ikke lovkrav om tinglysning af en ejendomsret.

Men det er en god idé at få ejendomsretten tinglyst, da du ellers kan få din ret fortrængt af andre rettigheder, da dokumentet kan blive væk, og da salg, pantsætning og anden disposition over ejendommen som udgangspunkt kun kan ske, når man har tinglyst ejendomsretten.

Tinglysningsloven og tinglysningsbekendtgørelsen indeholder regler om, hvilke oplysninger dokumentet skal indeholde.

Anden Adkomst

Anden Adkomst anvendes fx ved ekspropriationer, ejendomsdannelse, hævd og ved omdannelse fra selvejende institution til almen boligorganisation.

Auktionsskøde

Når en ejendom er købt på tvangsauktion, skal der tinglyses auktionsskøde.

Bodeling

En bodeling anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse.

Ejendomsdom

Hvis du ikke kan dokumentere din ejendomsret med et skøde el.lign., kan det være nødvendigt med en dom, hvis du ønsker at få tinglyst din ejendomsret.

Meddelelse Fast Ejendom Adkomst

Meddelelse Fast Ejendom Adkomst anvendes til notering af meddelelse om ejendomsdom, brugeligt pant, bobestyrer, dødsfald, gældssanering, konkurs, rådighedsfratagelse iht. konkursloven, konfiskation, tvangsakkord, beslaglæggelse eller rådighedsfratagelse iht. skifteloven.

Navneændring

Navneændring anvendes på de tidspunkter, hvor der ikke finder en egentlig overdragelse sted, men hvor adkomsthaver har skiftet navn.

Påtegninger til adkomstdokumenter

Ændringer og tilføjelser til allerede tinglyste adkomstdokumenter.

Skifteretsattest

Hvis ejeren af en ejendom er afgået ved døden, skal boet efter afdøde registreres som ejer, inden arvingerne kan disponere over ejendommen.

Skøder

Skødet er det officielle dokument, der tinglyses som ejendomsret for køber.

Stævning

Når der er anlagt en sag ved civilretten om fast ejendom kan den, der indleder sagen anmode retten om, at stævningen tinglyses på ejendommen.

Ægtepagt som adkomst eller særeje i fast ejendom

Ægtepagter kan tinglyses som adkomst eller noteres som særeje i fast ejendom.