Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

05 okt 2016

Retten på Færøerne

afsagt den 5. oktober 2016

Ubetinget fængsel i 1 år og 3 måneder for besiddelse og udbredelse af børnepornografi

D O M

 

afsagt den 5. oktober 2016

 

Rettens nr. (…)

Politiets nr. (…)

 

Anklagemyndigheden

mod

T

født den (…)

boende (…)

 

 

Sagens baggrund og parternes påstande

 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 27. oktober 2015.

 

T er tiltalt for overtrædelse af

 

1.

straffelovens § 235, stk. 2 - ved i perioden efter den 1. maj 2007 og frem til den 4. december 2014 på sin bopæl løbende på adskillige harddiske at have downloadet 6.473 pornografiske billeder af personer under 18 år og 14.554 pornografiske filmsekvenser af personer under 18 år, som han den 4. december 2014 blev fundet i besiddelse af, hvoraf

 1. a) 4.367 billeder og 4.365 filmsekvenser var fremstillinger uden seksuel aktivitet (kategori 1),
 2. b) 1.812 billeder og 9.585 filmsekvenser var fremstillinger med seksuel aktivitet (kategori 2) og
 3. c) 294 billeder og 604 filmsekvenser var fremstillinger af særligt grove seksuelle forhold (kategori 3).

 

2.

straffelovens § 235, stk. 1 - videregivelse af børnepornografisk materiale - ved i perioden fra 31. januar 2014 til 16. oktober 2014 på sin bopæl på sin pc på internettet ved anvendelse af fildelingsprogrammet eMule at have udbredt 386 pornografiske billeder af personer under 18 år og 2.327 pornografiske filmsekvenser af personer under 18 år ved at have stillet disse til rådighed for andre brugere af fildelingsnetværket eDonkey2000, hvoraf

 1. a) 207 billeder og 708 filmsekvenser var fremstillinger uden seksuel aktivitet (kategori 1),
 2. b) 144 billeder og 1.539 filmsekvenser var fremstillinger med seksuel aktivitet (kategori 2) og
 3. c) 35 billeder og 80 filmsekvenser var fremstillinger af særligt grove seksuelle forhold (kategori 3).

 

3.

straffelovens § 235, stk. 1 - videregivelse af børnepornografisk materiale - ved i perioden fra 28. september 2014 til 3. december 2014 på sin bopæl på sin pc via internettet ved anvendelse af fildelingsprogrammet eMule at have udbredt 26 pornografiske billeder af personer under 18 år og 729 pornografiske filmsekvenser af personer under 18 år ved at have stillet disse til rådighed for andre brugere af fildelingsnetværket eDonkey2000, hvoraf

 1. a) 13 billeder og 196 filmsekvenser var fremstillinger uden seksuel aktivitet (kategori 1),
 2. b) 13 billeder og 495 filmsekvenser var fremstillinger med seksuel aktivitet (kategori 2) og
 3. c) 38 filmsekvenser var fremstillinger af særligt grove seksuelle forhold (kategori 3).

 

4.

straffelovens § 235, stk. 1, jf. eventuelt straffelovens § 21 - ved i perioden fra 3. oktober 2014 kl. 05.35 til 7. oktober 2014 kl. 14.04 på sin bopæl på sin pc via internettet ved anvendelse af fildelingsprogrammet eMule at have udbredt 13 pornografiske filmsekvenser af personer under 18 år til rådighed for andre brugere af fildelingsnetværket eDonkey2000, hvoraf

 1. a) 9 filmsekvenser eller dele heraf var fremstillinger med seksuel aktivitet (kategori 1) og
 2. b) 4 film eller dele heraf var fremstillinger af særligt grove seksuelle forhold (kategori 3).

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf samt om konfiskation om 4 interne harddiske (koster 8, 10, 11 og 14) og 3 stationære computere (koster 25, 26 og 100).

 

Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold I og har forklaret, at han har hentet filerne kontinuerligt i hele perioden.

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 2-4 under henvisning til, at han ikke var vidende om, at der med andre brugere af fildelingsprogrammet eMule skete en automatisk fildeling i forbindelse med, at tiltalte downloadede de pornografiske billeder og film ved hjælp af fildelingsprogrammet eMule.

 

Tiltalte har ikke bestridt rigtigheden af politiets optælling og kategorisering af billeder og film.

 

Rigsadvokaten har i samarbejde med NITEC, Nationalt IT-Efterforskningscenter, foretaget følgende kategorisering af billeder og film med overgreb mod børn:

 

1) Fremstillinger uden seksuel aktivitet (kategori 1): Omfatter fotografier, filmsekvenser og andre visuelle gengivelser af børn, der fremstår som under 18 år, hvor barnet er alene på billedet, og hvor der ikke foregår seksuel aktivitet med andre, herunder billeder med fokusering på kønsdelene, onani og anden egen seksuel berøring, jf. dog nedenfor under kategori 2, sidste punktum.

 

2) Fremstillinger med seksuel aktivitet (kategori 2): Omfatter fotografier, filmsekvenser og andre visuelle gengivelser af børn, der fremstår som under 18 år, hvor der er to eller flere aktører på billedet, og hvor der er seksuel aktivitet, herunder samleje og andet seksuelt forhold med barn under 12 år, jf. straffelovens §§ 222 eller 225, jf. § 216, stk. 2, samt tilfælde, hvor barnet udsættes for berøringer omfattet af straffelovens § 232. Fremstillinger, hvor barnet er alene på billedet, og hvor barnet indfører fingre eller redskaber i egne kønsåbninger (vaginalt/analt), er tillige omfattet.

 

3) Fremstillinger af særligt grove seksuelle forhold (kategori 3): Omfatter fotografier, filmsekvenser og andre visuelle gengivelser af børn, der fremstår som under 18 år, hvor barnet fremstilles som udsat for voldtægt, tvang, trusler eller lignende, eller hvor barnets liv fremstilles som udsat for fare eller fremstilles som udsat for grov vold eller som udsat for alvorlig skade. Tilfælde, hvor barnet fremstilles som udsat for seksuel omgang med dyr, og tilfælde, hvor den seksuelle aktivitet involverer et barn, der fremstår som mellem 0-3 år, er ligeledes omfattet.

 

Under sagen er der afgivet forklaringer af tiltalte og af vidnerne politiassistent V, politiassistent V1, politiassistent V2 og politiassistent V3.

 

Forklaringerne er lydoptaget. Forklaringerne gengives ikke i dommen.

 

Der har været fremlagt teknisk undersøgelsesrapport, beskrivelse af installation og brug af eMule, fotomapper med eksempler på ulovlige billeder og filmsekvenser (kategori 1-3), oplysningsrapport med "screenshots" vedrørende ransagningen hos tiltalte samt IT-tekniske erklæringer fra NC3.

 

Tiltalte har fremlagt et skærmprint vedrørende såkaldt "TCP-UDP-handshaking".

 

Kriminalforsorgen har foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold.

 

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

 

Rettens begrundelse og afgørelse

 

Forhold 1:

 

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

 

Forhold 2-4:

 

Der er ikke holdepunkter for at fastslå, at tiltalte aktivt har udbredt de pornografiske billeder og film af personer under 18 år.

 

Efter vidneforklaringerne og de IT-tekniske erklæringer lægger retten imidlertid til grund, at der med andre brugere af fildelingsprogrammet eMule skete en automatisk fildeling  i forbindelse med, at tiltalte hentede de pornografiske billeder og film til sin computer ved hjælp af fildelingsprogrammet eMule.

 

Tiltalte har under hovedforhandlingen forklaret, at han ikke var vidende om, at dette skete.

 

Det fremgår af den under sagen dokumenterede beskrivelse af installation og brug af eMule og af oplysningsrapporten med "screenshots" fra ransagningen hos tiltalte, at der i forbindelse med, at tiltalte hentede filer på internettet med eMule- programmet, fremkom skærmbilleder, der viste, at andre brugere samtidigt hentede filer på tiltaltes computer ("uppload").

 

Efter sin forklaring var tiltalte opmærksom herpå men antog, at der var tale om en kommunikation mellem hans computer og serveren, hvorfra tiltalte hentede filerne ("handshaking").

 

Retten finder det imidlertid ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte, der gjorde brug af eMule-programmet i en lang periode, på baggrund af skærmbillederne i eMule-programmet i hvert fald har anset det for muligt, at der i forbindelse med, at tiltalte hentede de pornografiske billeder og film til sin computer, skete en automatisk fildeling med andre brugere af fildelingsprogrammet eMule.

 

Dette støttes af, at tiltalte ubestridt under afhøring hos politiet har forklaret, at han gættede, at andre brugere i eMule kunne bruge ham som server, mens han downloadede. Tiltalte har ikke givet nogen troværdig begrundelse for, at han har ændret denne forklaring  under hovedforhandlingen.

 

Hertil kommer, at tiltalte ubestridt har ændret standardindstillinger i eMule-programmet for "uppload"-hastighed. Det er ikke nærmere sandsynliggjort, at dette skulle være sket af hensyn til den omtalte "handshaking".

 

Som følge af det anførte lægger retten til grund, at tiltalte i hvert fald har anset det for muligt, at der fra tiltaltes computer skete en automatisk fildeling med andre brugere af fildelingsprogrammet eMule, og at tiltalte accepterede dette, for det tilfælde at det skete, da han anvendte eMule-programmet. Retten finder derfor, at der er grundlag for at fastslå, at tiltalte har begået lovovertrædelserne forsætligt, og at tiltalte således også er skyldig i forhold 2-4.

 

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år og 3 måneder, jf. straffelovens § 235.

 

Ved straffens fastsættelse indgår det som en skærpende omstændighed, at tiltalte var i besiddelse af et meget stort antal billeder og film af overgreb mod børn, hvoraf en væsentlig del indeholdt overgreb mod børn, som er omfattet af kategori 3 i følge Rigsadvokatens kategorisering. Det er endvidere skærpende, at en stor del af materialet via fildelingsprogrammet eMule blev udbredt til andre .

 

Retten lægger i den forbindelse vægt på, at efterspørgsel og udbredelse af børnepornografi medfører en øget forekomst af strafbare krænkelser over for de børn, der benyttes til optagelserne, og at overtrædelse af straffelovens § 235 derfor skal bedømmes strengt.

 

Det er tillagt betydning i formildende retning, at tiltalte ikke tilstræbte og efter sin forklaring også må antages at have forsøgt at begrænse, at andre kunne hente filer med billeder og film fra hans computer.

 

Når henses til antallet af børnepornografiske fremstillinger, grovheden af det børnepornografiske indhold, og at der er tale om både besiddelse og udbredelse i betydeligt omfang, er der ikke grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

 

Oplysningerne om tiltaltes personlige forhold og sagsbehandlingstiden kan ikke føre til andet resultat.

 

Den under sagen nedlagte konfiskationspåstand tages til følge som nedenfor bestemt, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

 

Thi kendes for ret:

 

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 1 år og 3 måneder.

 

Hos tiltalte konfiskeres 4 interne harddiske (koster 8, 10, 11 og 14) og 3 stationære computere (koster 25, 26 og 100).

 

Tiltalte betaler sagens omkostninger.