Gå til sidens indhold

Retten i Holstebro

12 apr 2021

Retten i Holstebro

44 personer idømt bøder for overtrædelse af forsamlingsforbud

45 personer i alderen 35 til 76 år er ved dom den 8. april 2021 straffet med bøder for at være forsamlet til en fest med levende musik i nogle erhvervslokaler uden for Holstebro. Festen var arrangeret og iværksat af 2 personer for fanskaren til deres band

45 tiltalte var tiltalt for:

1.

T1 og T2:

dagældende bekendtgørelse nr. 1815 af 4. december 2020 om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af Covid-19 § 17, stk. 1, nr. 1, jf. § 1, stk. 1, ved den 12. december 2020 ca. kl. 23.31 på adressen [ejendom uden for Holstebro] i forening, at have arrangeret, afholdt og deltaget i et indendørs arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, hvor der var flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig, idet de tiltalte afholdt [”Band fanfest”[ med musik og dans, hvor der var over 40 personer til stede til arrangementet,

2.

de øvrige tiltalte:

dagældende bekendtgørelse nr. 1815 af 4. december 2020 om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af Covid-19 § 17, stk. 1, nr. 1, jf. § 1, stk. 1, ved den 12. december 2020 ca. kl. 23.31 på adressen [ejendom uden for Holstebro] at have deltaget i et indendørs arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, hvor der var flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig, idet tiltalte deltog i [”Band fanfest]” med musik og dans, hvor der var over 40 personer til stede til arrangementet.

 

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på 5.000 kr. til arrangørerne (T1 og T2) (forhold 1) og en bøde på 4.000 kr. til hver af deltagerne (forhold 2) i arrangementet.

Anklagemyndigheden har endelig nedlagt påstand om frifindelse af T3.

10 tiltalte er udeblevet fra hovedforhandlingen.

Alle de øvrige tiltalte har nægtet sig skyldige.

 

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af 6 af de tiltalte og et vidne fra politiet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Skyld

Efter anklagemyndighedens endelige påstand frifindes T3.

[10 tiltalte] er udeblevet fra hovedforhandlingen uden oplyst lovligt forfald og uden at meddele fuldmagt til en anden person til at møde for sig. Herefter, og da omstændighederne ikke taler imod det, behandler retten sagen, som om disse tiltalte har tilstået det forhold, de er tiltalt for, jf. retsplejelovens § 897, stk. 1, nr. 1.

De resterende tiltalte har nægtet sig skyldige, idet det er ubestridt, at de alle har holdt fest sammen som beskrevet i tiltalen, men de har gjort gældende, at de var af den overbevisning, at det ikke var i strid med reglerne at forsamles på privat grund og med tilgængelig håndsprit og pandetermometre, eller at de i hvert fald ikke vidste, at det ikke var lovligt.

Efter T1s forklaring lægger retten til grund, at han efter aftale med T2 til de resterende tiltalte (i det følgende ikke omfattende T3) udsendte invitation på sms, hvoraf bl.a. ordet ”Party” samt billeder og silhuetter af alkohol, musikinstrumenter og dansende par fremgik. Der var tale om en afgrænset gruppe på ca. 50 personer, som tidligere havde deltaget i lignende arrangementer.

Retten lægger efter gerningsstedsundersøgelsen, forklaringen fra politiassistent P og fotos af lokaliteterne videre til grund, at alle de tiltalte undtagen T3 mødtes og deltog i en fest med dans og i øvrigt uden at følge de anbefalede afstandskrav, levende musik og indtagelse af alkohol i et lokale på en privat grund, som var udlånt af en person, der ikke deltog i festen. Der var adgang til toiletter, og flere af de deltagende betalte efter opfordring fra T1 og T2, men af egen vilje hver 200 kr.

Efter ordlyden og formålet med bestemmelsen samt forarbejderne til den på gerningstidspunktet gældende epidemilovs § 6 omfattede forsamlingsforbuddet også tilfælde, hvor private boliger benyttedes til sammenkomster med personer uden for husstanden, der var forsamlet på en sådan måde, som skønnes at udgøre en særlig fare for smitte med Coronavirussygdom 2019 (Covid-19).

I denne sag er ikke benyttet en privat bolig, men et lokale, der var indrettet som festlokale og udlånt af ejeren, der ikke selv var til stede, ligesom der var opsat toiletvogn. Forholdet er derfor omfattet af forsamlingsloftet i bekendtgørelsens § 1, nr. 1, og ikke af undtagelserne herfra i § 1, stk. 5, eller § 3, nr. 5.

Der havde fra marts 2020 i alle medier været stor fokus på Covid-19 og de restriktioner, der blev indført til begrænsning af smittespredning, og retten finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at alle de tiltalte vidste eller i hvert fald har forvoldt sig accepterende til muligheden for, at de forsamledes i strid med forsamlingsloftet på 10 personer. Den omstændighed, at nogle af de tiltalte måtte have været i en vildfarelse om, at forbuddet ikke omfattede forsamling på privat grund, fører ikke til en anden vurdering.

Det forhold, at regler fastsat i medfør af den dagældende epidemilov (lovbekendtgørelse nr. 1444 af 1. oktober 2020) ophæves den 15. april 2021 efter epidemilovens (lov nr. 285 af 27. februar 2021) § 68, stk. 4, fører heller ikke til en anden vurdering eller til udsættelse af afgørelsen af denne sag, idet en eventuel afkriminalisering antages at skyldes, at der ikke længere vil være sundhedsmæssigt grundlag for at opretholde forbuddet, jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt.

T1 og T2 er herefter skyldige efter tiltalen i forhold 1, og de resterende tiltalte er skyldige efter tiltalen i forhold 2.

Straf

Straffen for T1 og T2 fastsættes til en bøde på 5.000 kr., jf. bekendtgørelse nr. 1815 af 4. december 2020 om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af Covid-19 § 17, stk. 1, nr. 1, jf. § 1, stk. 1, jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Retten har i skærpende retning herved lagt vægt på, at disse tiltalte som professionelle musikere planlagde og tog initiativ til at afholde festen, idet de pr. sms inviterede et større antal personer med geografisk spredt bopæl i Jylland og på Fyn, hvorefter de sammen med i hvert fald 44 af disse samledes på en ejendom i en bygning, som var udlånt af ejeren, der ikke selv deltog, og at festen blev afviklet over 6 timer med dans og i øvrigt uden at følge de anbefalede afstandskrav, levende musik og indtagelse af alkohol. Selv om festen medførte en lav indtægt og eventuelt tab for T1 og T2, må den antages at have været med til at vedligeholde fanskaren og opbakningen til deres band.

Det er også tillagt skærpende betydning, at der ved forsamling på denne måde var fare for smittespredning til en stor del af landet fra et sted, hvor det var vanskeligt for politiet og andre myndigheder at gribe ind og således senere opspore eventuelle smittekæder, hvilket disse tiltalte i hvert fald burde have indset. Endelig er der lagt vægt på krænkelsen af retsfølelsen hos den del af befolkningen, som fulgte restriktionerne til forebyggelse af spredning af smitte med Covid-19.

Efter en samlet vurdering er bøden forhøjet med 100 % til 5.000 kr. i forhold til udgangspunktet på 2.500 kr., jf. herved straffelovens § 80 og § 81, nr. 2 og 3.

Straffen for [de resterende tiltalte] fastsættes til en bøde til hver på 4.000 kr., jf. bekendtgørelse nr. 1815 af 4. december 2020 om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af Covid-19 § 17, stk. 1, nr. 1, jf. § 1, stk. 1, jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Retten har lagt vægt på de samme omstændigheder som for T1 og T2 bortset fra disses rolle i iværksættelsen af festen.

Efter en samlet vurdering er bøden forhøjet med 50 %  og oprundet til 4.000 kr. i forhold til udgangspunktet på 2.500 kr., jf. herved straffelovens § 80 og § 81, nr. 2.

 

Thi kendes for ret:

T1 og T2 skal hver betale en bøde på 5.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 8 dage.

T3 frifindes.

[De resterende tiltalte] skal hver betale en bøde på 4.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 8 dage.

Statskassen skal betale de sagsomkostninger, der vedrører T3.

[Alle de tiltalte bortset fra T3] skal sammen betale de sagsomkostninger, der vedrører dem.