Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

15 aug 2023

Tinglysningsretten

Afvist at slette udlæg i medfør af tinglysningslovens § 20, stk. 1

Dom afsagt: 15. august 2023

V.L.K. af 15. august 2023 V.L.B-0203-23 (23/19715)

Tinglysningsretten afviste at slette et udlæg på kr. 3.266, tinglyst den 9. marts 1981, i medfør af tinglysningslovens § 20. Kærende gjorde gældende, at rettighederne ifølge udlægget var åbenbart ophørt. Til støtte herfor anførte kærende, at udlægget var tinglyst for mere end 40 år siden. Debitors ægtefælle, der havde overtaget ejendommen og gælden ved ægtefælleudlæg i 2004, var afgået ved døden, og der var ved bobehandlingen indrykket proklama i statstidende, hvortil der ikke var anmeldt krav i henhold til udlægget. Fordringen skulle derfor anses som prækluderet. Kreditor havde desuden ikke reageret på kærendes skrivelser. Tinglysningsretten påstod stadfæstelse, idet kærende hverken havde gjort gældende eller sandsynliggjort, at den underliggende fordring var indfriet, og idet kreditor ved Tinglysningsrettens henvendelse oplyste, at kreditor hverken anså fordringen for indfriet eller forældet. Krav, der er sikret ved pant eller på anden tilsvarende måde, er undtaget fra præklusion, jf. dødsboskiftelovens § 83, stk. 2, nr. 3, og Tinglysningsretten kan ikke træffe afgørelse om, hvorvidt et udlæg kan anses for forældet. Landsretten stadfæstede Tinglysningsrettens afgørelse.