Gå til sidens indhold

17 apr 2020

Danmarks Domstole

Domstolene genåbner 27. april

Domstolsstyrelsen vurderer, at op mod 75 pct. af alle sager kan gennemføres efter genåbningen. Straffesager og civile sager prioriteres først.

Efter regeringens henstilling og baseret på sundhedsmyndighedernes tilbagemelding har Domstolsstyrelsen besluttet, at Danmarks Domstole genåbner gradvist den 27. april 2020. Domstolene er ved at udarbejde en plan for genåbningen, så man kan genoptage så mange fysiske sager som muligt og sundhedsmæssigt forsvarligt.

I første omgang vil retterne have fokus på genoptagelsen af straffesager og civile sager, herunder familieretssager. Derefter vil retterne fokusere på at genoptage afviklingen af resten af sagerne i takt med, at det kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt. De enkelte retter tilrettelægger arbejdet under hensyntagen til lokale forhold og skal de kommende dage lægge detaljerede planer for lokale genåbninger.

Genåbningen vil ske under hensyn til smitterisiko, sagernes væsentlighed og retternes kapacitet, ligesom det sker i tæt samarbejde med både retter, Dommerforeningen og aktørerne på området.

Domstolsstyrelsen anslår, at den gradvise genåbning vil betyde, at op mod 75 pct. af alle sager kan gennemføres.

”Med genåbningen kan mange dommere komme tilbage i retssalene og sikre vores retssamfund. Der arbejdes på højtryk for at finde løsninger, som gør, at vi kan få domstolene op at køre i højest mulig kadence, uden at det går ud over sundhedsmæssige hensyn”, siger Kristian Hertz, direktør for Domstolsstyrelsen. Han fortsætter:

”De fysiske rammer i landets retter er meget forskellige. Retterne har store retssale til rådighed, men som følge af sundhedsmyndighedernes anbefalinger, bliver disse sale presset, da flere mindre sager skal afvikles i store retssale. De største sager, nævningesager og sager med mange tiltalte, kan på grund af fysiske forhold ikke afvikles lokalt ved alle retter. Vi undersøger samtlige muligheder for at udnytte den kapacitet, domstolene har, og ser også på mulighederne for at arbejde uden for normal åbningstid og tilvejebringe eksterne lokaler”.

Bestyrelsesformand for Danmarks Domstole, højesteretsdommer Hanne Schmidt, tilføjer: ”Danmarks Domstole varetager en samfundskritisk funktion og er garant for borgernes retssikkerhed. Det er derfor en rigtig god nyhed, at vi kan igangsætte en gradvis genåbning, og jeg tror, at alle ansatte ser frem til at kunne møde i retten igen.”

FAKTA

  • Siden nedlukningen af Danmarks Domstole den 13. marts 2020 har retterne fokuseret på at løse kritiske sager, som har krævet fysisk fremmøde, sagsbehandle flest muligt ikke-kritiske sager på distancen, samt lave en plan for genoptagelsen af flere typer retssager.

  • Straffesager og behandlingen af civile sager, herunder familieretlige sager, vil blive prioriteret som det første under genåbningen.

  • Domstolsstyrelsen vurderer, at mange sager vil kunne gennemføres inden for de sundhedsfaglige anbefalinger om 2 meters afstand mellem deltagere og daglig gentagen rengøring i retslokalerne mv. Der er dog lokalt store forskelle på retternes fysiske udformning, og det vil derfor bero på en konkret vurdering i den respektive ret, hvilke sager der kan gennemføres inden for de sundhedsmæssige anbefalinger.

  • Det er væsentligt fortsat at sikre offentlighed i retsplejen og derfor, at der kan være tilhørere til stede i retssalen. Men der vil efter behov ske begrænsning af antal tilhørere mv. Da retsbygningerne er meget forskellige, vil den enkelte ret skulle træffe endelig beslutning om, hvilke sager som kan gennemføres, og hvordan offentlighedsprincippet varetages.

  • De kritiske områder, som under hele nedlukningen har været varetaget lokalt ved retterne, er særligt sager, der er bundet af frister, eller er særligt indgribende. Det gælder f.eks. grundlovsforhør, fristforlængelser og kendelser om hastende indgreb, arrestantsager, som pga. proportionalitetsprincippet ikke kan udsættes, § 747 forhør, der ikke kan udsættes, fogedforretninger, der ikke kan udsættes, andre straffesager, hvor det af hensyn til tiltalte, vidner eller forurettede vil være helt uproportionalt at udsætte sagen, visse administrative frihedsberøvelser, tinglysningssager, særligt hastende konkurssager og visse hastende notarialforretninger.

  • Danmarks Domstole åbnede under nedlukningen op for afviklingen af notarforretninger for erhvervslivet samt for visse familieretlige sager.