Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

17 feb 2021

Retten på Færøerne

Harðskapsdómur: Treytað fongsul í 50 dagar og útvísing í 3 ár

Afsagt dom den 9. februar 2019

D O M

 

afsagt den 9. februar 2019

 

Rettens nr.

Politiets nr.

Anklagemyndigheden


mod


T


 

Sagens baggrund og parternes påstande

 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 9. februar 2019.

 

T er tiltalt for overtrædelse af

 

straffelovens § 244 - ved den 9. februar 2019 ca. kl. 03.00  (....) i Tórshavn at have slået F en eller flere gange med knytnæveslag i ansigtet og ved at have trukket F jakke over hovedet, hvilket medførte at F havde svært ved at trække vejret og skade på F næse.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf samt om udvisning fra Færøerne, jf. udlændingelovens § 24, nr. 2, med indrejseforbud i 3 år, jf. udlændingelovens 32, stk. 2, nr. l.

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig under henvisning til, at han ikke husker forløbet.

 

Oplysningerne i sagen

 

Der er afgivet forklaringer af tiltalte og af vidnerne F og V1.

 

Forklaringerne er lydoptaget. Forklaringerne gengives ikke i dommen.

 

Der har været fremlagt politiattest af 9. februar 2019, oplysningsrapport vedrørende videoovervågning og fotomappe.

 

Af politiattesten fremgår, at der ved undersøgelse af F den 9. februar 2019, kl. 04.14,  i Lægevagten , blev konstateret følgende objektive fund:

 

(.......)

 

Rettens begrundelse og afgørelse

 

Efter vidneforklaringerne og oplysningerne i politiattesten er det godtgjort, at tiltalte har slået forurettede i hvert fald 2 gange med knytnæve på hovedet og derved tilføjet forurettede skaden på næsen. Ligeledes kan det lægges til grund, at der derefter opstod håndgemæng mellem tiltalte og forurettede, hvorunder de begge havde fat i hinanden, samt at tiltalte, efter at dette håndgemæng var ophørt, på ny opsøgte forurettede og forsøgte at trække denne ud af hotellet, hvorved der igen opstod håndgemæng og tumult mellem tiltalte og forurettede. Efter bevisførelsen er der ikke tilstrækkeligt sikkert grundlag for at fastslå, at tiltalte i den forbindelse forsætligt har trukket forurettedes jakke over hovedet på forurettede, men det kan efter forurettedes vidneforklaring sammenholdt med V1´s vidneforklaring lægges til grund, at tiltalte under tumulten på et tidspunkt har holdt jakken mod forurettedes ansigt. Med denne fravigelse findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

 

Efter omstændighederne og under hensyn til voldens omfang og karakter findes straffen passende at kunne fastsættes til fængsel i 50 dage, jf. straffelovens § 244.

 

Efter praksis ville straffen i et tilfælde som det foreliggende normalt blive gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste, men da tiltalte ikke har nogen tilknytning til Færøerne, er det ikke muligt at anvende vilkår om samfundstjeneste.

 

Spørgsmålet er herefter, om der med det nævnte udgangspunkt kan anvendes betinget dom uden samfundstjeneste, eller om sagen har en sådan grovhed, at det er påkrævet, at der idømmes ubetinget fængselsstraf.

 

At tiltalte var kraftigt påvirket af spiritus er ingen undskyldning eller formildende omstændighed.

 

Efter oplysningerne om tiltaltes personlige forhold, om voldens karakter og om skadernes efter det foreliggende trods alt forholdsvist begrænsede omfang, og da det er utvivlsomt, at tiltalte har følt sig groft provokeret og har handlet i en oprørt sindsstemning på grund af særlige omstændigheder vedrørende (...) , finder retten imidlertid, at det undtagelsesvis er forsvarligt at anvende betinget dom, selv om der ikke kan fastsættes vilkår om samfundstjeneste og tilsyn.

 

Afsoningen af straffen udsættes derfor og bortfalder, hvis tiltalte overholder det vilkår, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2 og 3.

 

Betingelserne for udvisning er opfyldt, jf.§ 24, nr. 2, i anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven. Der er ikke oplysninger, som giver grundlag for at antage, at udvisningen vil virke særligt belastende for tiltalte, jf. § 26.

 

Efter § 32, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 1, fastsættes indrejseforbuddets længde til 3 år.

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

 

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 50 dage.

 

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelse:

 

Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

 

Tiltalte udvises fra Færøerne med indrejseforbud i 3 år fra den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen.

 

Tiltalte betaler sagens omkostninger.