Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

13 jun 2022

Grønlands Landsret

Bøde på kr. 2.000 for besiddelse af 4,68 g. hash - K 019/20

En 29 årig mand var i kredsretten idømt betinget anbringelse i anstalt i 7 dage og en bøde på 500 kr. for at have besiddet 4,68 gram hash, og 2.500,00 kr. der stammede fra salg af ikke under 2,5 gram hash.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 22. juli 2019.

Landsrettens medlemmer er enige om, at det efter de afgivne forklaringer sammenholdt med de viste billeder og den beslaglagte hash er bevist, at tiltalte er skyldig i besiddelse af 4,68 gram hash på det tidspunkt og sted, der i står i anklageskriftet. Landsretten har blandt andet lagt vægt på tiltaltes egen forklaring om, at han havde medbragt hash, da han ankom til lejligheden omkring midnat den 12. maj 2018, og på politiassistentens forklaring om, hvordan og hvor den beslaglagte hash blev fundet.

2 dommere finder, at det ikke er bevist med den sikkerhed, der må kræves for domfældelse, at hashen var beregnet til videresalg. Disse dommere lægger blandt andet vægt på, at der er tale om en forholdsvis lille mængde hash, som ikke var klargjort til salg samt de afgivne for klaringer om, at gerningsstedet bar præg af, at det var meningen, at de tilstedeværende skulle ryge hash.

Disse to dommere finder endvidere, at det er usikkert, hvor de beslaglagte 2.500 kr. stammer fra. Der er tale om et forholdsvist lille beløb, som kan stamme fra tiltaltes lønindkomst og Odsett spil, således som han har forklaret. Disse dommere finder det herefter ikke bevist med tilstrækkelig sikkerhed, at de 2.500 kr. stammer fra salg af hash, og de stemmer derfor for at frifinde ham for denne del af tiltalen.

En dommer finder, at det er bevist, at hashen var beregnet til videresalg. Denne dommer lægger vægt på den måde hashen blev opbevaret på, og at hashen var opdelt i klumper samt, at der blev fundet et større kontantbeløb i 100 kr. sedler på tiltalte. Denne dommer finder endvidere, at det er bevist, at de 2.500 kr. stammer fra hash. Denne dommer lægger navnlig vægt på, at pengene lugtede af hash og var i mindre sedler.

Efter flertallets afgørelse findes tiltalte skyldig i besiddelse af 4,68 gram hash til eget forbrug på det tidspunkt og sted, der er angivet i anklageskriftet.

Efter praksis for foranstaltninger i hashsager fastsættes foranstaltningen til en bøde på 2.000 kr.

Kredsrettens dom om konfiskation af 4,68 gram hash stadfæstes. Tiltalte frifindes for konfiskation af 2.500 kr. af de grunde, der er anført ovenfor.

Da tiltalte er fundet skyldig i besiddelse af hash til eget forbrug, finder landsretten, at udgangspunktet i retsplejelovens § 480, stk. 1, om at statskassen betaler sagens omkostninger bør følges i denne sag. Herefter betaler statskassen sagens omkostninger for begge instanser.

 

Sagsnummer: K 019/20

Domme med forklaringer