Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

18 jan 2022

Grønlands Landsret

Frifundet i forsøg på voldtægt - K 250/20

En mand blev af kredsretten idømt til anbringelse i Anstalt for Domfældte i 1 år og 6 måneder for forsøg på voldtægt. Idømte skal til forurettede betale tortgodtgørelse på 50.000,00 kr.

Af Grønlands Landsrets dom af den 8. februar 2021 fremgår følgende: 

Mod tiltaltes benægtelse finder landsretten, at anklagemyndigheden ikke har ført det til domfældelse nødvendige bevis. Landsretten har herved lagt vægt på, at vidnes forklaring ikke understøttes af andre beviser i sagen, hverken i form af vidnebeviser eller andre objektive beviser, og at hendes forklaring ikke i sig selv fremstod tilstrækkelig sikker og sammenhængende. Landsretten bemærker hertil, at vidnet har forklaret, at det var mørkt på gerningstidspunktet, hvilket må afvises henset til årstiden.
Oplysningerne om, at hun er sikker på, at det var tiltalte der tog fat i hende, kan ikke føre til et andet resultat.

Det er herved indgået i grundlaget for landsrettens vurdering, at gerningsstederne rent geografisk er langt fra både efterfesten og tiltaltes bopæl, og at tiltaltes mor har bekræftet hans tilstedeværelse på bopælen umiddelbart efter han forlod festen.

Landsretten bemærker yderligere, at vidnet i forhold 2 ikke så tiltaltes ansigt, og at hun alene har udpeget ham som værende gerningsmanden, idet han havde mørkt tøj på. Det forhold, at hun, da hun kom hjem, fortalte sin mor, at det var navngiven persons søn, der var gerningsmanden, og at hun for landsretten har forklaret, at navngiven persons søn er tiltalte, ændrer ikke derved.

Da der på baggrund af ovenstående er en rimelig begrundet tvivl om tiltaltes skyld vil han være at frifinde.

Sagsnummer: K 250/20

Domme med forklaringer