Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

17 feb 2022

Grønlands Landsret

Landsretten frifandt tiltalte - K 279/21

En 35-årig kvinde blev idømt anbringelse i anstalten for domfældte i 6 måneder for uberettiget at have skaffet sig adgang til en anden kvindes værelse, hvor hun skaffede sig kønslig omgang med hende som pga. beruselse befandt sig i en tilstand, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig handling.

Af Grønlands Landsrets dom af 17. februar 2022 fremgår følgende:

To dommere finder, at det ikke er bevist med den sikkerhed, der skal til for domfældelse, at tiltalte havde forsæt til voldtægt ved tilsnigelse. Disse dommere har navnlig lagt vægt på, at kvindens forklaring fremtræder usikker, hvilket må antages at hænge sammen med hendes forklaring om, at hun var beruset flere dage i træk i den omhandlede periode. Tiltalte har gennem hele sagen fastholdt, at samlejet skete frivilligt, hvilket understøttes af, at hun dagen efter samlejet kontaktede kvinden via en tekstbesked og opfordrede hende til at tale om det, der var sket, hvortil kvinden i første omgang oplyste at det var i orden, men at hun var blevet lidt ked af det, fordi hun nu var ædru. Først fire dage efter episoden gjorde kvinden opmærksom på, at hun havde det dårligt med det, der var sket.

En dommer finder, at uanset at kvindens forklaring fremtrådte usikker om omstændighederne op til og efter episoden, har hun afgivet en fast og vedholdende forklaring om, at hun ikke på noget tidspunkt havde givet udtryk for, at hun ønskede at have et seksuelt forhold til tiltalte. Denne forklaring støttes af tiltaltes forklaring om, at de ikke før denne episode havde talt om at have et seksuelt forhold. Endvidere støttes kvindens forklaring om, at hun ikke var vågen, da tiltalte begyndte samlejet af tiltaltes forklaring om, at det så ud som om, at kvinden kom til sig selv under samlejet. Denne dommer finder, at det er ubetænkeligt at tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at det var kvinden, der tog initiativ til det seksuelle forhold, da denne forklaring først er fremkommet under hovedforhandlingen i landsretten og ikke understøttes af sagens øvrige bevismateriale.

Der afgives dom efter stemmeflertallet, og derfor frifindes tiltalte.

 

Sagsnummer: K 279/21

Domme med forklaringer