Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

12 jan 2023

Grønlands Landsret

Betinget frakendt retten til at føre motordrevet køretøj - K 217/22

En 60 årig mand blev ved kredsretten idømt en bøde på 1.500 kr. samt frakendt retten til at føre motordrevet køretøj, han havde undladt at udvise hensyn og agtpågivenhed, idet han undlod at holde tilbage for fodgænger, der var på vej over fodgængerovergangen, hvorved han blev påkørt.

Af Grønlands Landsrets dom af 12. januar 2023 fremgår følgende:

Sermersooq Kredsrets dom af 9. september 2021 er indbragt til formildelse. Det begåede forhold findes som fastsat af kredsretten at medføre en bødestraf af den fastsatte størrelse og betinget frakendelse af førerretten.

Efter det oplyste er tiltalte ved dom af 10. januar 2019 betinget frakendt førerretten i 3 år for overtrædelse af den på Færøerne gældende færdselslovs § 30 a, stk. 1, nr. 2, ved at have ført personbil med en hastighed på ikke under 127 km/t, hvor hastigheden ikke måtte overstige 80 km/t, svarende til en overskridelse af hastigheden med 59%. Det følger af den for Grønland gældende færdselslovs § 59, stk. 1, nr. 2, at overskridelse af hastighedsgrænser med mere end 60% medfører betinget frakendelse af førerretten. Da den på Færøerne fastsatte betingede frakendelse ikke umiddelbart ville ske efter den for Grønland gældende færdselslovgivning, frifindes for den ubetingede frakendelse af førerretten, jf. Højesterets dom af 17. december 1996, refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 1997 side 301.

Sermersooq Kredsrets dom af 9. september 2021 stadfæstes med den ændring, at tiltalte betinget frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, der kræver kørekort. Frakendelsen er betinget af, at tiltalte i en prøvetid på 3 år ikke fører motordrevet køretøj på en sådan måde, at førerretten skal frakendes. 

 

Sagsnummer: K 217/22

Domme med forklaringer