Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 sep 2023

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstes med ændring - K 053/23

En 53 årig mand blev ved Kujalleq kredsret idømt anbringelse i Anstalt for Domfældte i 1 år for blufærdighedskrænkelse på 2 piger under 12 år.

Af Grønlands Landsrets dom af 29. september 2023 fremgår følgende:

Foranstaltningen

Ved fastsættelsen af foranstaltningen finder landsretten, at det skal tillægges vægt i skærpende retning, at pigen i den omhandlede periode var et meget lille barn, og at overgrebene skete over flere år i hendes bedsteforældres hjem, hvor hun burde kunne være tryg. Endvidere må tiltalte på grund af den nære familierelation anses for at have været en omsorgsperson. Der har således været tale om et særlig groft tillidsbrud, som har fundet sted over en lang periode.

Foranstaltningen skal desuden fastsættes under hensyn til foranstaltningsniveauet på det tidspunkt, hvor de kriminelle handlinger er sket, idet det ikke skal komme tiltalte til skade, at den del af sagen, der vedrører pigen, først er anmeldt ti år efter, episoderne.

Den forlængelse af sagsbehandlingstiden, der skyldes, at tiltalte i en længere periode ikke kunne møde i retten, giver ikke grundlag for at idømme en mildere foranstaltning.

Efter en samlet vurdering af navnlig sagens grovhed og foranstaltningsniveauet i sager om seksuelle krænkelser af børn er landsretten enig med kredsretten i, at foranstaltningen bør fastsættes til et års anstaltsanbringelse. Herefter stadfæstes kredsrettens dom for så vidt angår foranstaltningen.

Tortgodtgørelse

Efter krænkelsernes karakter og retspraksis på tidspunktet for overtrædelserne, fastsættes tortgodtgørelsen til pigen til 100.000 kr. Kredsrettens vurdering af tortgodtgørelsen til den anden pige stadfæstes.

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring, at tortgodtgørelsen til pigen fastsættes til 100.000 kr.

 

Sagsnummer: K 053/23

Domme med forklaringer