Gå til sidens indhold

Højesteret

14 jan 2020

Højesteret

Om betaling af skønsmands honorar

A og B skulle afholde udgiften til honorar til skønsmand i forbindelse med isoleret bevisoptagelse

Sag BS-28775/2019-HJR
Kendelse afsagt den 14. januar 2020

Skattestyrelsen
mod
A
og
B

Sagen angik, om A og B eller Skattestyrelsen efter retsplejelovens § 343, stk. 3, skulle afholde udgiften til honorar til skønsmand i forbindelse med en isoleret bevisoptagelse til brug for en klagesag ved Landsskatteretten. Skatteankestyrelsen havde forud for afholdelsen af syn og skøn truffet afgørelse om, at alle udgifter til syn og skøn skulle dækkes af det offentlige (fuld omkostningsgodtgørelse).

Højesteret fandt, at der ikke er hjemmel i retsplejelovens § 343, stk. 3, til med henvisning til det meddelte tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse at pålægge Skattestyrelsen at betale skønsmandens honorar.

Da A og B alene havde støttet deres påstand om, at Skattestyrelsen skulle betale skønsmandens honorar, på tilsagnet om fuld omkostningsgodtgørelse og ikke på udfaldet af bevisoptagelsen, ændrede Højesteret lands­rettens kendelse, således at A og B skulle betale skønsmandens honorar med adgang til omkostningsgodtgørelse i henhold til det meddelte tilsagn.

Læs hele kendelsen i sag BS-28775/2019 (pdf)