Gå til sidens indhold

Højesteret

11 feb 2020

Højesteret

Om indgivelse af kæreskrift

Kæreskrift indgivet pr. mail på kærefristens sidste dag kunne helt undtagelsesvist anses for gyldigt indgivet

Sag BS-42968/2019-HJR
Kendelse afsagt den 11. februar 2020

A
mod
B

Ved beslutning af 5. marts 2019, der blev publiceret på domstolenes sagsportal (minretssag.dk) den 12. marts 2019, afviste byretten en sag, der var anlagt af B mod A, idet B ikke havde overholdt en af retten meddelt frist. Retten bestemte samtidig, at hver part skulle bære egne omkostninger.

For Højesteret angik sagen, om As kære af byrettens omkostningsafgørelse til landsretten, var rettidig, selv om kæreskriftet ikke blev indleveret ved anvendelse af domstolenes sagsportal, men i stedet blev indleveret pr. mail den 26. marts 2019 kl. 16.55.

Højesteret udtalte, at kærefristen i den foreliggende situation, hvor afgørelsen var afsagt i et retsmøde, hvortil ingen var tilsagt, skulle regnes fra det tidspunkt, hvor afgørelsen blev gjort tilgængelig på sagsportalen. Kærefristen på 2 uger skulle derfor regnes fra den 12. marts 2019.

Højesteret udtalte endvidere, at der i den foreliggende sag ikke var truffet beslutning om at tillade kære fremsendt ved mail, hvorfor kæren den 26. marts 2019 ikke var indgivet i overensstemmelse med reglerne i retsplejeloven. Efter de oplysninger, der var fremkommet for Højesteret, måtte det imidlertid anses for godtgjort, at det var særlige tekniske problemer, der forhindrede, at kæreskriftet kunne indgives på sagsportalen den 26. marts 2019, og at det ikke var muligt inden kærefristens udløb samme dag at søge retten om tilladelse til at indgive kæreskriftet ved mail. På denne baggrund, og da Bs advokat samtidig blev orienteret om kæren, fandt Højesteret, at kæreskriftet helt undtagelsesvist kunne anses for gyldigt indgivet ved mailen af 26. marts 2019.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag BS-42968/2019-HJR (pdf)