Gå til sidens indhold

Højesteret

14 apr 2021

Højesteret

Om begrænsning af forsvarers aktindsigt

Midlertidig fravigelse af forsvarers adgang til aktindsigt var berettiget

Sag 75/2020

Kendelse afsagt den 30. marts 2021

Kære af foranstaltning under efterforskning

S blev den 2. juni 2020 anholdt og dagen efter varetægtsfængslet som sigtet for overtrædelse af straffelovens § 191 ved at have besiddet ca. 3 kg amfetamin. Retten i Aarhus traf den 12. juni 2020 afgørelse om at undtage en del af det materiale, som politiet havde tilvejebragt, fra S’s og hans beskikkede forsvarers adgang til aktindsigt for en periode på fire uger. Afgørelsen blev stadfæstet af landsretten ved kendelse af 8. juli 2020.

Kæremålet angik, om det var berettiget, at den beskikkede forsvarers adgang til aktindsigt midlertidigt blev fraveget for så vidt angår en del af politiets materiale, eller om alt materiale i sagen skulle have været udleveret til forsvareren med tavshedspålæg.

Afgørelsen om at begrænse forsvarerens aktindsigt var truffet i en sag om efterforskning af alvorlig, organiseret kriminalitet, hvor flere personer, herunder et medlem af rockergruppen Hells Angels, var mistænkt for handel med amfetamin i stort omfang.

Højesteret tiltrådte efter en samlet afvejning af de involverede, modsatrettede hensyn, at det var påkrævet af hensyn til sagens opklaring, at dele af sagens materiale midlertidigt blev undtaget fra S’s forsvarers adgang til aktindsigt, og at dette ikke gav anledning til væsentlige betænkeligheder for varetagelsen af hans forsvar, jf. retsplejelovens § 729 c, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 2, jf. § 729 a.

Højesteret fandt således, at det ikke kunne anses for at ville have været tilstrækkeligt at meddele forsvareren for S et tavshedspålæg i medfør af retsplejelovens § 729 a, stk. 4.

Højesteret kom herved til samme resultat som landsretten.

Læs hele kendelsen i sag 75/2020 (pdf)