Gå til sidens indhold

Højesteret

21 maj 2021

Højesteret

Driftsbidrag for vandforsyning

Vandværk kunne opkræve faste driftsbidrag for vandforsyning for hver enkelt bolig i en ejendom, uanset at der ikke var opsat individuelle målere

Sag BS-19283/2020-HJR

Dom afsagt den 21. maj 2021

Civica

mod

Danske Vandværker som mandatar for Skrillinge-Russelbæk Vandværk

Civica ejede en udlejningsejendom bestående af 20 ungdomsboliger af en størrelse på mellem 24 og 63 m2 og hver med køkken og badeværelse/toilet. I ejendommen var der opsat én fælles måler til afregning af vandforbrug. Sagen angik, om Skrillinge-Russelbæk Vandværk var be­ret­tiget til årligt hos Civica at opkræve fast bidrag pr. bolig som en del af driftsbidraget for vandforsyning, eller om der alene kunne opkræves fast bidrag for ejendommen som sådan.

Højesteret fandt, at der var hjemmel for vandværket i vandværkets regulativ og de af kommu­nen godkendte takstblade for 2017 og 2018 til hos Civica at opkræve de omhandlede faste bi­drag for hver en­kelt ung­doms­bo­lig, uanset at der ikke var opsat individuelle målere for de en­kelte boligenhe­der i Civicas ejendom.

Der var ikke grundlag for at fastslå, at en sådan opkrævning af bidrag hos Civica var i strid med vandforsyningsloven eller dens formål, eller at op­krævningen af bidrag førte til en uri­me­lig byr­defordeling mellem vandværkets forskellige brugere.

Spørgsmålet om gyldigheden af kommunens godkendelse af vandværkets takstbla­de kunne ik­ke prøves under sagen, hvor kommunen ikke var inddraget.

Herefter tiltrådte Højesteret, at vandværket havde været berettiget til at opkræve de faste bi­drag for hver enkelt ungdomsbolig.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens dom.

Læs hele dommen i sag 19283/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 19283/2020-HJR (pdf)