Gå til sidens indhold

Højesteret

22 sep 2021

Højesteret

Kendelse var en delafgørelse

Byrettens kendelse om, at en sag skulle behandles efter reglerne i lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser, var en delafgørelse

Sag BS-20467/2021-HJR

Kendelse afsagt den 17. september 2021

F
mod
M

Social- og Indenrigsministeriet havde anmodet familieretten om at tage stilling til, om et barn skulle tilbagegives til sin mor efter reglerne i lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser mv. (børnebortførelsesloven). F påstod imidlertid sagen afvist under henvisning til, at børnebortførelsesloven ikke fandt anvendelse. Familieretten udskilte spørgsmålet om børnebortførelseslovens anvendelse og afsagde kendelse om, at sagen skulle behandles efter børnebortførelsesloven.

F kærede familierettens afgørelse til landsretten, der fandt, at afgørelsen var en delafgørelse. Landsretten afviste derfor kæremålet, idet F ikke havde fået Procesbevillingsnævnets tilladelse til kære.

Højesteret fandt, at familierettens kendelse var en delafgørelse. Da der ikke forelå tilladelse til kære fra Procesbevillingsnævnet, var det derfor korrekt, at landsretten havde afvist kæremålet.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens kendelse.

Læs hele kendelsen i sag BS-20467/2021 (pdf)