Gå til sidens indhold

Højesteret

27 okt 2022

Højesteret

Ikke erstatning for patientskade

Konservativ strategi var ikke lige så effektiv som den operation, patienten fik udført.

Sag BS-34555/2020-HJR
Dom afsagt den 27. oktober 2022

A
mod
Ankenævnet for Patienterstatningen

I 2011 fik A konstateret et mindre aneurisme i hjernen. Det blev vurderet, at det var rimeligt at foretage en forebyggende operation med henblik på at fjerne aneurismet og dermed den risiko for spontan blødning, som var forbundet med aneurismet. Hun fik derfor foretaget en operation. Under operationen bristede aneurismet, og hun fik en skade.

Det blev oplyst, at et alternativ til operationen var en såkaldt konservativ strategi. Denne strategi indebar, at man ville føre kontrol med, om aneurismet voksede. Derudover skulle hun under alle omstændigheder fortsætte med at tage blodtryksregulerende medicin.

Patientskadeankenævnet havde fastslået, at en erfaren specialist på det pågældende område under de givne forhold ikke ville have handlet anderledes ved behandlingen af A. Dette var ikke anfægtet for Højesteret.

Spørgsmålet for Højesteret var, om A havde ret til erstatning efter § 20, stk. 1, nr. 3 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Efter denne regel ydes der erstatning for en skade, hvis skaden ud fra en efterfølgende vurdering med overvejende sandsynlighed kunne være undgået ved hjælp af en anden til rådighed stående behandlingsteknik eller behandlingsmetode, som ud fra et medicinsk synspunkt ville have været lige så effektiv til behandling af patientens sygdom.

Højesteret skulle således vurdere, om den nævnte konservative strategi kunne anses for en behandlingsteknik eller behandlingsmetode, som ud fra et medicinsk synspunkt ville have været lige så effektiv til at behandle A’s sygdom.

Højesteret udtalte, at der ved denne vurdering må lægges vægt på, at operationen tilsigtede at fjerne aneurismet, så der ikke længere var risiko for, at det pludseligt ville briste. Den konservative strategi ville ikke kunne fjerne aneurismet. Derfor ville den ikke være lige så effektiv til behandling af A’s sygdom som den operation, hun fik tilbudt.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

Læs hele dommen i sag BS-34555/2020 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-34555/2020 i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-34555/2020 i Domsdatabasen