Gå til sidens indhold

Højesteret

28 feb 2022

Højesteret

Ikke grundlag for at indhente oplysninger fra tiltaltes pårørende m.fl.

T skulle mentalundersøges, men der var ikke grundlag for at indhente oplysninger fra tiltaltes pårørende eller andre privatpersoner

Sag 92/2021

Kendelse afsagt den 25. februar 2022

T
mod
Anklagemyndigheden

T var tiltalt i en række forhold, herunder for overfald på personale på et bosted og for røveri. Kriminalforsorgen forsøgte at gennemføre en personundersøgelse i medfør af retsplejelovens § 808, hvilket T imidlertid nægtede at medvirke til.

Han blev senere akutindlagt på et børne- og ungdomspsykiatrisk center. Det fremgår af oplysninger fra indlæggelsen bl.a., at T var kendt med diagnosen skizotypisk sindslidelse, og at han blev indlagt på grund af forværring af de psykotiske symptomer.

Anklagemyndigheden anmodede herefter om, at T blev mentalundersøgt ambulant, samt om, at der blev afsagt kendelse om, at Retspsykiatrisk Klinik kunne rette henvendelse til pårørende eller andre privatpersoner med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for mentalundersøgelsen.

T nægtede at medvirke til gennemførelsen af en mentalundersøgelse.

Sagen for Højesteret angik for det første, om der var grundlag for at underkaste T en ambulant mentalundersøgelse – eller om der i første omgang skulle gennemføres en personundersøgelse, som T nu ville medvirke til – og for det andet, om der var grundlag for at tillade, at der kunne rettes henvendelse til T’s pårørende eller andre privatpersoner med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for mentalundersøgelsen.

I forhold til det første spørgsmål kom Højesteret frem til, at det var af betydning for sagens afgørelse, at T blev underkastet en ambulant mentalundersøgelse, og anklagemyndighedens anmodning herom blev derfor taget til følge.

I forhold til det andet spørgsmål kom Højesteret imidlertid frem til, at betingelserne herfor ikke var opfyldt på det foreliggende grundlag. Højesteret henviste i den forbindelse til, at det ikke var oplyst, hvem der skulle rettes henvendelse til og hvilke oplysninger, der herved ønskedes tilvejebragt fra disse til brug for mentalundersøgelsen. Anklagemyndighedens anmodning herom blev derfor ikke taget til følge.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag 92/2021 (pdf)