Gå til sidens indhold

Højesteret

24 feb 2022

Højesteret

Skadevolder indtrådte i skadelidtes retsstilling – også ift. forældelse

Skadelidte kunne indtræde i den forældelsesretlige virkning af en anmeldelse foretaget af den sikrede skadevolder over for dennes forsikringsselskab

Sag BS-28670/2021-HJR
Kendelse afsagt den 24. februar 2022

British American Tobacco Exports Limited (tidligere British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited)
mod
HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

Under en transport af cigaretter, der tilhørte British American Tobacco Exports Limited, forsvandt en del af cigaretterne den 19. september 2011. Transporten blev foretaget af transportfirmaet, Kazemier Transport B.V. som havde tegnet ansvarsforsikring i forsikringsselskabet, HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

British American Tobacco-selskaberne anlagde umiddelbart herefter sag ved de engelske domstole mod bl.a. Kazemier, som i september 2012 blev erklæret konkurs. I oktober 2015 afviste de engelske domstole sagen på grund af manglende værneting.

British American Tobacco anlagde efterfølgende i oktober 2016 denne sag mod HDI-Gerling med krav om betaling af erstatning for de bortkomne cigaretter.

Spørgsmålet for Højesteret var, om British American Tobaccos krav på erstatning for de bortkomne cigaretter var forældet.

Højesteret bemærkede, at det følger af forsikringsaftalelovens § 95, stk. 2, at skadelidte (British American Tobacco) indtræder i sikredes (Kazemiers) ret imod et forsikringsselskab (HDI-Gerling), hvis skadelidtes krav er omfattet af sikredes konkurs.

Højesteret anførte herefter, at dette indebærer, at skadelidte også indtræder i den sikredes forældelsesretlige stilling over for forsikringsselskabet, herunder sådan at der sker indtræden i den forældelsesafbrydende virkning af en anmeldelse foretaget af den sikrede (her Kazemier), jf. forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5.

Højesteret kom på den baggrund frem til, at British American Tobaccos eventuelle krav på erstatning for de bortkomne cigaretter ikke var forældet.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag BS-28670/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-28670/2021-HJR (pdf)

Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse i sag BS-28670/2021-HJR (pdf)