Gå til sidens indhold

Højesteret

18 feb 2022

Højesteret

Værdien af pensionsopsparingskonti kunne ikke beslaglægges

Ikke hjemmel til at beslaglægge værdien af pensionsopsparingskonti efter dom var afsagt uden iagttagelse af retsplejelovens regler om udlægsbeskyttelse

Sag 77/2021

Kendelse afsagt 18. februar 2022

Anklagemyndigheden
mod
T

T, der var dømt for bl.a. bedrageri af særlig grov karakter, var ved dommen blevet pålagt at betale straffesagens omkostninger og havde bl.a. fået konfiskeret et beløb på ca. 113 mio. kr. Parterne var enige om, at der var tale om konfiskation af et til udbyttet svarende beløb (værdikonfiskation efter straffelovens § 75, stk. 1, 1. pkt., 2. led). Den foreliggende sag angik i første række, om værdien af to pensionsopsparingskonti tilhørende T kunne beslaglægges, efter at der var afsagt dom i straffesagen, til sikkerhed for kravene på sagsomkostninger og værdikonfiskation.

Højesteret udtalte, at der ikke i forarbejderne var grundlag for, at der trods ordlyden af de omhandlede bestemmelser i retsplejeloven (bl.a. § 1002, stk. 1, og §§ 802, stk. 2, og 805, stk. 3) kunne ske beslaglæggelse uden at iagttage retsplejelovens regler om udlægsbeskyttelse, herunder reglen i § 512, stk. 3, om beskyttelse mod udlæg i krav på pension mv.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag 77/2021 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 77/2021 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 77/2021 (pdf)