Gå til sidens indhold

Højesteret

27 apr 2022

Højesteret

Forrentning af erstatning skulle ske af beløbet før indeholdelse af skat

Forrentning af erstatningskrav efter arbejdsskadesikringsloven skulle ske af beløbet før indeholdelse af skat (bruttobeløbet)

Sagerne BS-12579/2021-HJR og BS-12583/2021-HJR
Dom afsagt den 27. april 2022

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
mod
HK Danmark som mandatar for A og B

Biintervenient til støtte for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring:
Tryg Forsikring A/S

A og B havde begge fået tilkendt erhvervsevnetabserstatning i medfør af arbejdsskade-sikringsloven. De tilkendte beløb, som var skattepligtige efter reglerne om A-indkomst, skulle udbetales af Tryg Forsikring A/S efter indeholdelse af skat.

Da beløbene var blevet udbetalt for sent, skulle der ske forrentning efter reglerne i arbejdsskadesikringslovens § 26, stk. 3. Spørgsmålet var, om renterne skulle opgøres af de tilkendte beløb efter indeholdelse af skat (nettobeløbene) eller før indeholdelse af skat (bruttobeløbene).

Højesteret anførte, at bestemmelsen i arbejdsskadesikringslovens § 26, stk. 3, angår forrentning af erstatninger og godtgørelsesbeløb efter arbejdsskadesikringsloven, og at beskatningen af disse beløb ikke er reguleret i arbejdsskadesikringsloven, men i skattelovgivningen. Bestemmelsen måtte derfor naturligt forstås således, at den sigter til de beløb, som arbejdsskademyndighederne har tilkendt, uanset hvordan sådanne beløb eventuelt beskattes.

Højesteret bemærkede i den forbindelse, at forarbejderne til arbejdsskadesikringsloven ikke gav grundlag for at antage, at den tilskadekomne ikke skulle have krav på renter af det fulde tilkendte beløb. Desuden ville det være i overensstemmelse med almindelige principper for fastsættelse af erstatning og med retsstillingen i sager om renteberegning ved forsinket betaling af løn, hvis forrentningen skete af de tilkendte beløb før indeholdelse af skat (bruttobeløbene).

Højesteret kom på den baggrund frem til, at A og B havde krav på renter af bruttobeløbene.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen i sagerne BS-12579/2021-HJR og BS-12583/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sagerne BS-12579/2021-HJR og BS-12583/2021-HJR i Domsdatabasen