Gå til sidens indhold

Højesteret

31 aug 2022

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Sag om værdiansættelse af en ejendom ved overdragelse i familieforhold skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

Sag BS-19772/2022-HJR
Kendelse afsagt den 31. august 2022

A
mod
Skatteministeriet

Sagen angår værdiansættelse af en fast ejendom (en ejerlejlighed) ved overdragelse i familieforhold, herunder navnlig om skattemyndighederne skal respektere en værdiansættelse af ejerlejligheden efter den såkaldte 15%-regel i værdiansættelsescirkulæret ud fra den seneste offentlige ejendomsvurdering, eller om der skal betales yderligere gaveafgift svarende til en skønnet handelsværdi, da der foreligger særlige omstændigheder, der gør, at 15%-reglen ikke kan anvendes. De særlige omstændigheder udgør ifølge Skatteministeriet realkreditbelåningen i forbindelse med overdragelsen og A’s forældres køb af ejendommen ca. to år forud for overdragelsen.

Efter anmodning fra parterne henviste byretten sagen til behandling ved landsretten som 1. instans. Landsretten tilbagesendte imidlertid sagen til byretten med den begrundelse, at betingelserne for henvisning ikke var opfyldt, bl.a. fordi der allerede verserer en sag ved Højesteret, og der er afgjort en sag ved Østre Landsret med ligeartet tema.

Sagen for Højesteret angik spørgsmålet om henvisning fra byretten til landsretten.

Med henvisning til, at der ved Vestre Landsret og Højesteret allerede verserer sager med lignende tema, fandt Højesteret, at det ikke på nuværende tidspunkt var påkrævet eller hensigtsmæssigt at henvise sagen.

Læs hele kendelsen i sag BS-19772/2022-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-19772/2022-HJR (pdf)