Gå til sidens indhold

Højesteret

12 okt 2023

Højesteret

Håndtering og opbevaring af sagens dokumenter

Der kunne kun fastsættes vilkår for forsvarernes håndtering og opbevaring af kopier af visse af sagens dokumenter

Kendelse afsagt den 12. oktober 2023

Sag 44/2023

Anklagemyndigheden
mod
T


T blev ved anklageskrift af 16. september 2022 tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 109, stk. 1, ved i flere tilfælde at have røbet hemmeligheder af betydning for statens sikkerhed, og overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 2, jf. stk. 1, ved i flere tilfælde uberettiget at have videregivet fortrolige oplysninger under særligt skærpende omstændigheder.

I forbindelse med udleveringen af alle sagens dokumenter til forsvarerne, udfærdigede Politiets Efterretningstjeneste (PET) en vejledning til T’s forsvarere om behandling og opbevaring af klassificeret information med henvisning til sikkerhedscirkulæret (cirkulære nr. 10338 af 17. december 2014). Efter anmodning fra anklagemyndigheden pålagde byretten og landsretten forsvarerne at håndtere og opbevare sagens dokumenter i overensstemmelse med sikkerhedscirkulæret.

Sagen for Højesteret angik navnlig, om T’s forsvarere kunne pålægges at håndtere og opbevare sagens dokumenter i overensstemmelse med bestemmelserne i sikkerhedscirkulæret.

Efter retsplejelovens § 729 c, stk. 1, kan retten efter anmodning fra politiet bestemme, at reglerne om forsvarerens og sigtedes ret til aktindsigt efter bl.a. retsplejelovens § 729 a fraviges, hvis det er påkrævet af hensyn til bl.a. fremmede magter eller statens sikkerhed.

Højesteret fandt, at retten i stedet for at nægte kopi af sagens dokumenter i tilfælde, hvor der er grundlag for at fravige reglerne om forsvarerens ret til aktindsigt i sagens materiale, kan fastsætte sagligt begrundede vilkår for udlevering af kopi heraf.

Højesteret fandt samtidig, at vilkår om håndtering af sagens materiale som forudsætning for udlevering af kopi af bestemte dokumenter kun kan fastsættes for så vidt angår det materiale, som politiet har tilvejebragt til brug for sagen, og kun for så vidt angår de dokumenter, hvor der i øvrigt efter en konkret vurdering er det fornødne grundlag for at afslå at udlevere en kopi ud fra de hensyn, der er nævnt i § 729 c, stk. 1, herunder bl.a. som følge af en sammenstillingsrisiko.

Højesteret fandt herefter, at sagen bør hjemvises til byretten med henblik på, at anklagemyndigheden over for retten præciserer og begrunder hvilke dokumenter eller kategorier af dokumenter, hvor det efter anklagemyndighedens opfattelse er påkrævet at stille vilkår om håndtering og opbevaring af dokumenterne som betingelse for at udlevere kopi til forsvarerne.

For så vidt angår de dokumenter, hvor der er grundlag for at stille sådanne vilkår, kan retten bestemme, at de pågældende dokumenter og oplysninger skal håndteres og opbevares i overensstemmelse med PET’s vejledning til forsvarerne i den konkrete sag. Det kan derimod ikke bestemmes, at forsvarerne skal overholde sikkerhedscirkulæret i sin helhed. Højesteret bemærkede i den forbindelse, at en afgørelse om forbud mod at videregive oplysninger til T eller andre skal træffes efter en konkret vurdering i medfør af retsplejelovens § 729 a, stk. 4.
Højesteret ophævede herefter landsrettens kendelse og hjemviste sagen til byretten.

 

Læs hele Højesterets kendelse i sag 44/2023 (pdf)