Gå til sidens indhold

Højesteret

08 nov 2023

Højesteret

For sen anke tilladt

Dom om straffuldbyrdelse af engelsk dom i Danmark kunne ankes efter ankefristens udløb

Kendelse afsagt den 8. november 2023


Sag 40/2023

Anklagemyndigheden
mod
T

Den 28. marts 2019 blev T, der er dansk statsborger, i England dømt skyldig i drabsforsøg, ulovlig våbenbesiddelse og besiddelse af ammunition uden våbentilladelse. Straffen blev fastsat til 25 års fængsel. Ved Retten i Glostrups dom af 29. januar 2021 blev det bestemt, at T’s fængselsstraf i England skal fuldbyrdes i Danmark med fængsel i 20 år. Dommen blev sendt til T den 8. februar 2021, og ankefristen på 14 dage udløb den 22. februar 2021. T blev overført til Danmark den 9. juni 2021. I starten af september 2021 fik T kontakt til en dansk advokat, der bl.a. indhentede byrettens dom og den engelske dom, og den 20. september 2021 iværksatte advokaten anke af byrettens dom.

Sagen angik for Højesteret, om anken skulle admitteres, eller om den skulle afvises som for sent iværksat. Der var enighed om, at fristoverskridelsen ikke kunne tilregnes T, jf. retsplejelovens § 910, stk. 2, 1. pkt., og spørgsmålet var herefter alene, om anken var iværksat inden 14 dage efter, at de omstændigheder, som havde medført overskridelsen af fristen, ikke længere var til stede, jf. § 910, stk. 2, 2. pkt.

Højesteret udtalte, at T sad i fængsel i England, da byretten behandlede sagen, og at han ikke havde fået vejledning om adgangen til at anke. Han havde boet i England, siden han var 11 år, og Højesteret lagde til grund, at han først blev bekendt med adgangen til at anke byrettens dom og fremgangsmåden i den forbindelse, efter at han i begyndelsen af september 2021 havde taget kontakt til advokaten, og denne havde haft mulighed for at sætte sig ind i sagen.

På den baggrund fastslog Højesteret, at anken den 20. september 2021 var iværksat inden 14 dage efter, at de omstændigheder, som medførte fristoverskridelsen, ikke længere var til stede, og at betingelserne for admittering af anken dermed var opfyldt.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag 40/2023 (pdf)