Gå til sidens indhold

Højesteret

21 dec 2023

Højesteret

Svensk udeblivelsesdom kunne ikke fuldbyrdes

En svensk udeblivelsesdom kunne ikke fuldbyrdes her i landet

Sag 37/2023

Kendelse afsagt den 21. december 2023

A
mod
Ekeby Sparbank

Ekeby Sparbank indgav i januar 2014 en stævning til Helsingborg Tingsrätt med krav om, at A skulle betale banken 129.000 svenske kroner, fordi A havde misligholdt en låneaftale, der var indgået med banken. Da Helsingborg Tingsrätt ikke kunne finde frem til, hvor A havde bopæl, forkyndte tingsrätten i februar 2014 stævningen offentligt i Post- och Inrikes Tidningar og Helsingborgs Dagblad. Ved tingsrättens udeblivelsesdom af 1. april 2014 blev A dømt til at betale banken 129.000 svenske kroner. Af udeblivelsesdommen fremgik, at A er dansk statsborger.

I august 2022 indgav Ekeby Sparbank en anmodning til Fogedretten i Hillerød om tvangsfuldbyrdelse af den svenske udeblivelsesdom i Danmark. Fogedretten traf afgørelse om, at udeblivelsesdommen kunne fuldbyrdes i Danmark. Det samme gjorde Østre Landsret.

Højesteret udtalte, at vurderingen af, om den svenske udeblivelsesdom kunne fuldbyrdes i Danmark, skulle foretages på grundlag af bestemmelserne i Bruxelles I-forordningen fra 2000. Endvidere udtalte Højesteret, at det måtte lægges til grund, at Helsingborg Tingsrätt ikke forud for den offentlige forkyndelse af stævningen eller afsigelsen af udeblivelsesdommen havde iværksat nærmere undersøgelser af, om A havde bopæl i Danmark, selv om tingsrätten var bekendt med, at A var dansk statsborger.

Herefter fastslog Højesteret, at stævningen fra januar 2014 – der alene var forkyndt i Post- och Inrikes Tidningar og Helsingborgs Dagblad – ikke var blevet forkyndt for A i så god tid og på en sådan måde, at A kunne varetage sine interesser under sagen. Af den grund kunne den svenske udeblivelsesdom ikke fuldbyrdes i Danmark, jf. artikel 45, jf. artikel 34, nr. 2, i Bruxelles I-forordningen fra 2000.

Læs hele kendelsen i sag 37/2023 (pdf)