Gå til sidens indhold

Højesteret

15 feb 2023

Højesteret

Om agentvirksomhed og straf for forsøg på våbenbesiddelse

Agentvirksomhed var ikke i strid med provokationsforbuddet

Sag 48/2022
Dom afsagt den 15. februar 2023

Anklagemyndigheden
mod
T1
T2
T3
og
T4

Fire tiltalte (T1, T2, T3 og T4) var i landsretten blevet fundet skyldige i forsøg på besiddelse af en større mængde våben under særligt skærpende omstændigheder.

T1 havde bestilt de omhandlede våben i sagens forhold 1 og 2 på Dark Web, hvor agenter fra amerikanske Homeland Security Investigations (HSI) som led i deres efterforskning af våbenkriminalitet havde sat våben til salg på markedspladsen ”Berlusconi”. T2 havde haft en rolle som kurer i sagens forhold 1, og T3 og T4 havde hver især haft en rolle som kurer i sagens forhold 2.

HSI-agenterne havde kontaktet dansk politi og indledt et samarbejde. Den agentvirksomhed, der herefter blev udøvet af agenter i Danmark, og som skete i henhold til retskendelser, angik den praktiske gennemførelse af leveringen af de våben, som T1 bestilte hos HSI-agenterne.

Højesteret udtalte, at det er centralt ved vurderingen både efter retsplejelovens regler om agentvirksomhed og efter artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, om den agentvirksomhed, der er udøvet, har indebåret tilskyndelse til en lovovertrædelse, der ellers ikke ville være blevet begået, og om agentvirksomheden har bevirket en forøgelse af omfanget eller grovheden af lovovertrædelsen.

Højesteret fandt ligesom landsretten, at HSI-agenterne ikke havde tilskyndet T1 til at købe våben og ammunition, som han ellers ikke ville have købt, eller til at gøre det i større omfang, end han ellers ville have gjort. Højesteret tiltrådte, at ingen af tiltalte havde været udsat for en agentaktion, der var i strid med provokationsforbuddet i retsplejelovens regler og i Menneskerettighedskonventionens artikel 6.

Ved straffastsættelsen for T1 lagde Højesteret vægt på, at han var fundet skyldig i to forhold af forsøg på ulovlig handel med en stor mængde skydevåben og ammunition. Der var tale om grove forhold af professionel og organiseret karakter, og han havde haft en ledende rolle. Højesteret fandt ikke grundlag for at anvende en særlig bestemmelse om strafforhøjelse i straffelovens § 88, stk. 1, 2. pkt. Højesteret fastsatte straffen til 8 års fængsel.

Ved straffastsættelsen for T2, T3 og T4 lagde Højesteret lagt vægt på karakteren og grovheden af de forhold, som de hver især var fundet skyldige i. Højesteret lagde også vægt på mængden af skydevåben og deres rolle som kurerer, herunder at T4 havde haft en mindre aktiv rolle. Højesteret fastsatte straffene for T2 og T3 til 5 års fængsel og straffen for T4 til 4 års fængsel.

Landsretten havde fastsat straffen for T1 til 7 års fængsel, straffene for T2 og T3 til 4 års fængsel og straffen for T4 til 3 års fængsel.

Læs hele dommen i sag 48/2022 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 48/2022 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 48/2022 (pdf)