Gå til sidens indhold

Højesteret

29 mar 2023

Højesteret

Henskydelse af sagsomkostningsafgørelse i en bevissikringssag kunne kæres

Fogedrettens kendelse om at henskyde sagsomkostningsafgørelsen i en bevissikringssag til en verserende krænkelsessag kunne kæres uden appeltilladelse

Kendelse afsagt den 29. marts 2023

Sag 63/2022

Mette Ditmer Design ApS

mod

JYSK A/S

Der var ved fogedretten gennemført bevissikring efter reglerne i retsplejelovens kapitel 57 a om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder mv. Fogedretten havde under henvisning til bestemmelserne i retsplejelovens § 653 d, jf. § 643, ved kendelse henskudt afgørelsen om sagsomkostninger i bevissikringssagen til en verserende sag om krænkelse af de samme rettigheder.

Mette Ditmer Design ApS kærede fogedrettens afgørelse til landsretten, der dog afviste at behandle kæremålet med henvisning til, at der var tale om en delafgørelse, som kun kunne kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Af landsrettens begrundelse fremgik endvidere, at fogedrettens afgørelse om at henskyde sagsomkostningsafgørelsen i bevissikringssagen måtte sidestilles med afgørelser truffet efter retsplejelovens § 421, 3. pkt., om at henskyde sagsomkostningsafgørelsen i sager, der behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 40 om midlertidige afgørelser om forbud og påbud i en borgerlig sag, og at der efter forarbejderne til retsplejelovens § 427 ikke kunne ske kære af sådanne afgørelser om at henskyde sagsomkostningsafgørelsen.

Højesteret udtalte, at fogedrettens afgørelser i sager om bevissikring ifølge retsplejelovens § 653 a, stk. 8, kan kæres efter de almindelige regler om appel af fogedrettens afgørelser. Der var desuden ikke grundlag for at fortolke kærereglen i § 653 a, stk. 8, på samme måde som bestemmelsen i lovens § 427, sådan at der i bevissikringssager ikke var adgang til at kære fogedrettens afgørelse om at henskyde afgørelsen om sagsomkostninger.

Da afgørelsen heller ikke kunne anses for en delafgørelse, sådan at der var krav om kæretilladelse, ophævede Højesteret landsrettens kendelse og hjemviste sagen til behandling ved landsretten.

Læs hele kendelsen i sag 63/2022 (pdf)