Gå til sidens indhold

Højesteret

14 jun 2023

Højesteret

Kærefrist for en berigtiget omkostningsafgørelse

Fristen for kære af omkostningsafgørelse skulle beregnes fra tidspunktet for domsafsigelsen og ikke fra tidspunktet for berigtigelsen af dommen

Kendelse afsagt den 14. juni 2023

Sag BS-48584/2022-HJR

Beatræ A/S Snedker- og Tømrerfirma
mod
A
og
B


Fristen for kære af omkostningsafgørelse skulle beregnes fra tidspunktet for domsafsigelsen og ikke fra tidspunktet for berigtigelsen af dommen

Beatræ A/S Snedker- og Tømrerfirma havde været antaget som entreprenør for bygherrerne, A og B, i forbindelse med en renovering af deres ejendom. I forbindelse med arbejdet opstod der uenighed mellem parterne omkring faktureringen og kvaliteten af arbejdet. Entreprenøren anlagde herefter sag mod bygherrerne med påstand om betaling af en række fakturerer, mens bygherrerne nedlagde selvstændig påstand om betaling for afhjælpning og tilbagebetaling af overfaktureret arbejde. Bygherrerne inddrog en underentreprenør, der havde leveret materialer til entreprisen, i sagen. Underentreprenøren nedlagde under sagen en selvstændig påstand om bygherrernes betaling af en forfalden faktura.

Ved byrettens dom af 18. maj 2022 blev entreprenøren dømt til at betale et beløb til bygherrerne samt sagsomkostninger, mens bygherrerne blev dømt til at betale et beløb til underentreprenøren. Ved en fejl blev det i dommens konklusion – i strid med dommens begrundelse – angivet, at bygherrerne også skulle betale sagsomkostninger til entreprenøren i stedet for til underentreprenøren. Der var endvidere en fejl i opgørelsen af sagsomkostningsbeløbet i domskonklusionen. Byretten berigtigede dommen den 31. maj 2022. Entreprenøren kærede efterfølgende sagsomkostningsafgørelsen.

Sagen for Højesteret angik om kærefristen for byrettens sagsomkostningsafgørelse skulle regnes fra tidspunktet for domsafsigelsen eller fra tidspunktet for berigtigelsen.

Højesteret udtalte, at det på baggrund af begrundelsen i byrettens afgørelse var ubetænkeligt at lægge til grund, at domskonklusionen var behæftet med fejl, som byretten kunne berigtige, hvilket parterne endvidere blev gjort opmærksomme på samme dag, som afgørelsen blev afsagt.

På den baggrund fastslog Højesteret, at der ikke var grundlag for at fravige udgangspunktet om, at en berigtigelse ikke har betydning for beregningen af en appelfrist. Fristen for kære af byrettens sagsomkostningsafgørelse var således overskredet, og sagen blev afvist.

Landsretten var nået til samme resultat

Læs hele kendelsen i sag BS-48584/2022 (pdf)