Gå til sidens indhold

Højesteret

26 jan 2024

Højesteret

Realdania havde ret til fradrag for lønudgifter til velgørende aktiviteter

Fradrag for lønudgifter i forbindelse med Realdanias vedtægtsbestemte filantropiske uddelingsaktiviteter

Sag BS-35722/2023-HJR
Dom afsagt den 26. januar 2024

Skatteministeriet
mod
Realdania

Realdania, der var en erhvervsdrivende forening, havde som vedtægtsbestemt formål bl.a. at drive investeringsvirksomhed og at støtte almennyttige og almenvelgørende formål.

Efter ligningslovens § 8 N kan erhvervsmæssige lønudgifter til personer i ansættelsesforhold fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Sagens hovedspørgsmål var, om Realdania havde fradragsret efter denne bestemmelse for lønudgifter afholdt i 2008-2018 i forbindelse med sine vedtægtsbestemte filantropiske uddelingsaktiviteter.

Højesteret bemærkede, at ligningslovens § 8 N blev indført med det hovedsigte at skabe hjemmel til at kunne fradrage lønudgifter, der vedrører etablering af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed samt lønudgifter vedrørende køb, salg og omstrukturering af en virksomhed. Højesteret udtalte, at der imidlertid ikke efter bestemmelsens ordlyd eller forarbejder var holdepunkter for at anse fradragsretten for at være begrænset til det, der var hovedsigtet med lovændringen. Det afgørende for fradragsretten er, at der er tale om erhvervsmæssige udgifter, hvilket efter forarbejderne skulle forstås som udgifter, som virksomheden afholder med det formål at understøtte driften af virksomheden på såvel kort som lang sigt. En forudsætning for fradrag er endvidere, at udgiften er afholdt i virksomhedens interesse.

Højesteret udtalte desuden, at lønudgifter, som Realdania havde afholdt for at opfylde sit uddelingsformål, angik en aktivitet, der var en integreret del af foreningens virksomhed, som tillige bestod i bl.a. investeringsvirksomhed. Da lønudgifterne vedrørende Realdanias uddelingsaktiviteter var afholdt i foreningens interesse i at opfylde sit formål, og da de understøttede driften af foreningens samlede virksomhed, fastslog Højesteret, at udgifterne var erhvervsmæssige i ligningslovens § 8 N’s forstand.

Højesteret fastslog herefter, at Realdania efter ligningslovens § 8 N havde ret til fradrag for den del af foreningens lønudgifter, der var afholdt i 2008-2018 i forbindelse med foreningens vedtægtsbestemte filantropiske uddelingsaktiviteter.

Landsretten var kommet til det samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-35722/2023-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-35722/2023-HJR i Domsdatabasen