Gå til sidens indhold

Retten i Holstebro

10 jun 2021

Retten i Holstebro

En autorisation som bobehandler ved Retten i Holstebro er ledig

En autorisation som bobehandler i medfør af ægtefælle-skiftelovens § 45, stk. 1, er ledig ved Retten i Holstebro.

Autorisationen som bobehandler er personlig og kan ikke overdrages. Hvervet kan kun søges af advokater, som udøver advokatvirksomhed. Autorisationen medfører pligt til at behandle boer, som skifteretten i medfør af ægtefælleskifteloven udleverer til behandling ved bobehandler.

Autorisationen meddeles for en periode på 10 år. En meddelt autorisation forlænges efter ansøgning for en ny 10-årig periode uden genopslag af hvervet, medmindre særlige grunde taler herimod. Ansøgning herom skal indgives til byretspræsidenten tidligst 1 år og 2 måneder og senest 1 år inden udløbet af den meddelte autorisation.

Justitsministeriet har i cirkulæreskrivelse nr. 9420 af 30. juni 2020 om antagelse af autoriserede bobehandlere meddelt, at det afgørende hensyn ved antagelse af en autoriseret bobehandler er ansøgerens kvalifikationer. Der lægges i den forbindelse vægt på, om ansøgeren har erfaring med skiftebehandling, herunder i særlig grad om ansøgeren har erfaring med ægtefælleskifte, om ansøgeren har gennemgået eller agter at gennemgå et efteruddannelseskursus i ægtefælleskifteret, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit hidtidige virke som advokat. Endvidere kan hensynet til den geografiske spredning af bobestyrere i retskredsen tillægges betydning ved antagelsen. Det kan tillægges vægt, om ansøgeren har møderet for landsret. Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerne.

Se i øvrigt Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 117 af 2. februar 2012 om autorisation af bobehandlere, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1630 af 18. december 2018 og bekendtgørelse nr. 1110 af 30. juni 2020.

Når ansøgningsfristen er udløbet, indhenter Præsidenten ved Retten i Holstebro med samtykke fra de indstillede advokater udtalelser fra Civilstyrelsen og Advokatrådet samt oplysninger fra Kriminalregisteret, hvorefter ansøgningerne med Præsidentens indstilling sendes til Præsidenten for Vestre Landsret, der videresender ansøgningerne med sin indstilling til Civilstyrelsen.

Civilstyrelsen foretager partshøring af ansøgerne over indstillingerne og oplysninger, inden Civilstyrelsen træffer afgørelse i sagen.

Ansøgningen skal stiles til Civilstyrelsen og sendes til Retten i Holstebro – gerne på sikker mail adm.hol@domstol.dk

Ansøgningsfristen udløber den 11. juli 2021.

Spørgsmål om stillingen kan rettes til skiftechef Anne Lægaard Bindslev på telefon 99685438.