Gå til sidens indhold

Retten i Horsens

15 jun 2022

Retten i Horsens

Forsvarere: Ny praksis - fristforlængelse

Østre Landsret afsagde d. 22.02.22 en kendelse om fristforlængelse (TfK 2022.194 Ø) med følgende resumé

Østre Landsret afsagde den 22. februar 2022 en kendelse om fristforlængelse (TfK 2022.194 Ø) med følgende resumé:

Sigtede S var varetægtsfængslet i en narkotikasag. Anklagemyndigheden anmodede om en fristforlængelse på 2 uger og henviste til TfK 20140.563 V. Forsvareren oplyste, at S var indforstået med en forlængelse af fængslingsfristen i en uge uden fremstilling i retten. Byretten forlængede ved en beslutning på skriftligt grundlag fængslingsfristen i 2 uger, jf. RPL § 767, stk. 1. Forsvareren kærede med påstand om, at fængslingsfristen blev fastsat til en uge. Anklagemyndigheden påstod stadfæstelse. Landsretten henviste til, at det af RPL § 767, stk. 1, fremgår, at en sigtet, der er varetægtsfængslet, har krav på fremstilling i retten, medmindre han har givet afkald herpå, eller retten finder, at det vil være forbundet med uforholdsmæssige vanskeligheder. Da forsvareren alene havde givet tilsagn om fristforlængelse uden fremstilling i retten under forudsætning af, at fristen ikke blev forlænget mere end en uge, ændrede landsretten byrettens afgørelse, således at varetægtsfængslingen alene blev forlænget med en uge.

Dommerne ved Retten i Horsens har på denne baggrund besluttet en ændring eller ensretning af praksis således, at retten fremover uden nærmere underretning fastholder og gennemfører det berammede fristforlængelsesretsmøde i tilfælde af uenighed mellem anklagemyndighed og forsvarer om længden af den nye frist.

Det vil få betydning i situationer, hvor en forsvarer på sigtedes vegne skriftligt giver afkald på fremstilling i retten og samtidig alene accepterer en fristforlængelse kortere end dén (sædvanligvis 4 uger), som anklagemyndigheden har anmodet om. Fremover vil Retten i Horsens i disse situationer uden videre fastholde og gennemføre det berammede retsmøde, og anklageren og forsvareren vil således skulle give møde, normalt pr. videolink (forsvareren sammen med sigtede fra dennes opholdssted).