Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

30 nov 2021

Retten i Kolding

Udlånt firmabil beslaglagt efter vanvidskørsel

Vestre Landsret ændrede Retten i Koldings afgørelse, så en udlånt håndværkerbil blev beslaglagt mhp. konfiskation efter, at den ansatte havde kørt med en promille over 2,00.

Udlånt firmabil beslaglagt efter vanvidskørsel

Vestre Landsret ændrede Retten i Koldings afgørelse, så en udlånt håndværkerbil blev beslaglagt mhp. konfiskation efter, at den ansatte havde kørt med en promille over 2,00.

 

Byrettens straffesag nr. 2-4633/2021

Vestre Landsrets sagsnr. V.L. S–1448–21

Sagen kort fortalt

En tømrermester udlånte sin håndværkerbil (en varebil med gule plader, to sæder og tømrerværktøj bagi) til en ansat, så denne kunne køre fra og til arbejde. Den ansatte brugte imidlertid bilen til at besøge en kammerat og indtog i den forbindelse så meget alkohol, at han derefter kørte i bilen med en promille over 2,00 og forårsagede et solouheld den 19. juni 2021 i Aagaard ved Egtved, hvor bilen blev totalskadet. En sådan kørsel er omfattet af reglerne om vanvidskørsel, og på baggrund af disse regler beslaglagde politiet bilen, så den senere kunne konfiskeres af statskassen.

 

Tømrermesteren mente, at beslaglæggelsen skulle ophæves, fordi en konfiskation måtte anses for uforholdsmæssigt indgribende, navnlig henset til hans mulighed for at kunne vide, at køretøjet ville blive anvendt til en sådan lovovertrædelse, og for at tage alle rimelige skridt til at sikre sin økonomiske stilling i anledning af udlånet af bilen.

 

Byrettens afgørelse

Byretten lagde bl.a. til grund som almindeligt kendt, at det i mange håndværksvirksomheder er praksis, at virksomhedsindehaverne i et vist omfang lader deres ansatte låne firmabiler til kørsel fra og til arbejde, typisk når arbejdet udføres andre steder end på firmaadressen, og at det i den forbindelse er en udtrykkelig eller stiltiende betingelse for låneaftalen, at bilen ikke anvendes til anden kørsel, ligesom tømrermesteren og den ansatte ikke var nærtstående.

 

Da tømrermesteren under disse omstændigheder ikke burde have anset det for påregneligt eller særligt sandsynligt, at den ansatte uberettiget ville anvende bilen til anden kørsel end den forudsatte, mente retten, at tømrermesteren havde udvist den almindelige agtpågivenhed, der i et sådant låneforhold må kræves, og at en konfiskation af bilen ville være uforholdsmæssigt indgribende for ham. Retten nåede derfor frem til, at betingelserne for tredjemandskonfiskation (og forudgående beslaglæggelse) ikke var opfyldt, og beslaglæggelsen blev derfor ophævet.

 

Landsrettens afgørelse

Anklagemyndigheden indbragte afgørelsen for Vestre Landsret, der nåede frem til det modsatte resultat med bl.a. følgende begrundelse:

 

”(…) Da der er tale om tredjemandskonfiskation, skal der foretages en konkret vurdering af, om konfiskationen må anses for uforholdsmæssigt indgribende, når navnlig henses til ejerens mulighed for at kunne vide, at køretøjet ville blive anvendt til vanvidskørsel, og for at tage rimelige skridt til at sikre sin økonomiske stilling i anledning af overdragelsen af køretøjet til den anden person, jf. færdselslovens § 133 a, stk. 2, 2. pkt.

 

Efter [tømrermesterens] forklaring om, at bilen er totalskadet og ikke er kaskoforsikret, samt at han efterfølgende har fået værktøjet i bilen udleveret, lægger landsretten til grund, at den totalskadede bil er uden reel værdi for ham.

 

Landsretten finder allerede af den grund, at beslaglæggelse af bilen med henblik på konfiskation ikke må anses for uforholdsmæssigt indgribende for [tømrermesteren].

 

Landsretten tager derfor påstanden om godkendelse og opretholdelse af beslaglæggelse af personbil (…), til følge(…)”

 

De tre landsdommere var enige om afgørelsens resultat.

Sagen vedrørte alene prøvelse af spørgsmålet om beslaglæggelse.

Afgørelsesdato

Retten i Koldings afgørelse blev truffet den 5. juli 2021.

Vestre Landsrets afgørelse blev truffet den 5. oktober 2021.