Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

19 mar 2024

Retten i Kolding

Dement 74-årig mand frihedsberøvet

Ved et grundlovsforhør den 12. december 2023 blev en 74-årig dement mand fra Christiansfeld anbragt på psykiatrisk hospital for særligt bestyrket mistanke om vold med døden til følge

I retsmødet sigtede anklagemyndigheden manden for grov vold med døden til følge under særdeles skærpende omstændigheder ved den 9. december 2023 mellem kl. ca. 6.30 og 7, på et plejehjem, med slag, spark og skub eller lignende voldshandling at have øvet vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter mod en 99-årig kvinde, hvorved han pådrog hende et brud på hoften, en skulder gik af led, en brækket næse samt adskillige blå mærker i hovedet og på kroppen, hvilket havde til følge, at kvinden kort efter afgik ved døden.

Sigtede nægtede sig skyldig.

Retten i Kolding afsagde kendelse om, at sigtede skulle frihedsberøves:

Rettens begrundelse var, at den nu afdøde kvinde havde nået at fortælle om episoden med sigtede til tre personer. Efter de tre personers gengivelse af kvindens forklaring var der særlig bestyrket mistanke om, at sigtede havde udøvet i hvert fald simpel vold mod kvinden (straffelovens § 244, stk. 1). Der var ikke sikre oplysninger om, at volden var årsagen til, at kvinden efterfølgende afgik ved døden, men efter skadernes omfang, og da volden var begået i kvindens hjem, fandt retten, at hensynet til retshåndhævelsen – uanset sigtedes mentale tilstand – krævede, at han ikke var på fri fod. Betingelserne for varetægtsfængsling i retsplejelovens § 762, stk. 2, nr. 2, var derfor opfyldt.

Henset til sigtedes mentale tilstand blev han ikke anbragt i varetægtsfængsel (arrest), men på psykiatrisk hospital. Dette skete efter bestemmelsen i retsplejelovens § 777, stk. 1, hvorefter retten undtagelsesvis kan godkende en sådan anbringelse uden varetægtsarrestantens samtykke, hvis helbredsmæssige hensyn gør det påkrævet.

Sigtedes forsvarer kærede kendelsen med krav om løsladelse.

Anklageren kærede kendelsen med krav om, at sigtede skulle varetægtsfængsles på mistanke om grov vold.

Den 13. december 2023 stadfæstede Vestre Landsret byrettens kendelse.

Landsretten fandt efter oplysningerne om de operationskrævende skader, som kvinden pådrog sig, sammenholdt med hendes alder og fysiske tilstand, at volden i hvert fald var omfattet af straffelovens § 245, stk. 1 (grov vold).

Frihedsberøvelsen af sigtede er siden forlænget, og der er truffet bestemmelse om, at han skal mentalundersøges ambulant.