Gå til sidens indhold

Retten i Lyngby

04 maj 2022

Retten i Lyngby

Ulovligt byggeri straffet med bøde

Ejerne af bevaringsværdig bygning straffet med bøde på 250.000 kr. og tvangsbøder på 25.000 kr. pr. uge for byggeri uden byggetilladelse og i strid med lokalplan.

Sagsnummer: SS 1-1435/2021

Sagen kort fortalt
Tiltalte, der er et selskab, overtog og istandsatte en bevaringsværdig bygning på Vedbæk Strandvej.

Tiltalte opførte i den forbindelse et orangeri på 128 m², et teknikhus til en pool på 28 m², en havemur, samt en høj kælder på 64 m² uden for den bevaringsværdige bygnings bygningskrop uden at have søgt tilladelse hertil.

Byggeriet på orangeriet og teknikhuset fortsatte efter at ejerne modtog standsningsmeddelelse.

Tiltalte foretog endvidere terrænregulering af grunden, der går ned mod Øresund, hvilket var i strid med lokalplanen.

Derudover anlagde tiltalte en chaussestenbelagt adgangssti til Øresund, der skar ned gennem skrænten, og ved vandkanten byggede tiltalte et 55 m² stort såkaldt ”grejskur” gravet ind i skrænten. Begge dele var i strid med en meddelt dispensation.

Tiltalte modtog påbud om at lovliggøre forholdene.

Tiltalen var overtrædelse af byggeloven og planloven.

Tiltalte nægtede sig skyldig i at have bygget uden byggetilladelse, overtrådt lokalplanen og at have overtrådt vilkårene i dispensationen men erkendte at have opført de i anklageskriftet omtalte bygninger. Ejerne har ikke efterfølgende lovliggjort forholdene.

Dommens resultat
Retten fandt det bevist, at ejerne havde opført bygningerne omtalt i anklageskriftet, og at dette var sket uden at have fået byggetilladelse, samt at byggeriet var fortsat, efter standsningsmeddelelse var modtaget. Retten fandt det endvidere bevist, at ejerne havde foretaget terrænregulering i strid med reglerne herom, samt at stien til strandkanten og grejskuret var opført i strid med dispensationen. Retten fandt det endeligt bevist, at ejerne ikke har efterlevet det af kommunen udstedte påbud.

På den baggrund nåede retten frem til, at ejerne skal betale en bøde på 250.000 kr., samt, såfremt påbuddet ikke er efterlevet senest den 1. september 2022, 25.000 kr. i tvangsbøde pr. uge.

Sagen var en bødesag, og dommen er derfor afsagt uden domsmænd.

Ejerne kan inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Lyngby den 3. maj 2022.

Dommen kan læses her.