Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

15 jan 2021

Procesbevillingsnævnet

Kæremål om sagsomkostninger i fildelingssager

Procesbevillingsnævnet har den 14. januar 2021 meddelt to borgere tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Østre Landsret den 27. november 2020(BS-43586/2020 og BS-43579/2020).

Et selskab havde ved en byret stævnet to borgere i to særskilte sager om download og fildeling af et beskyttet filmværk med en betalingspåstand på 7.500 kr. Borgerne antog begge den samme advokat, og der blev under sagernes forberedelse udvekslet flere processkrifter. Sagerne blev undervejs udsat på Østre Landsrets behandling af nogle lignende sager om fildeling.

Efter Østre Landsrets afgørelser i de lignende fildelingssager, hævede selskabet begge sager.

Byretten tilkendte borgerne sagsomkostninger på 12.500 kr. og 15.000 kr.

Ved beslutninger af 18. og 19. maj 2020 blev borgerne tilkendt henholdsvis 15.000 kr. og 12.500 kr. inkl. moms i sagsomkostninger.

Byretten lagde ved sagsomkostningsfastsættelserne navnlig vægt på, at det var selskabets forhold, der havde bevirket, at sagerne i forhold til deres værdi havde rejst principielle spørgsmål og havde haft et betydeligt omfang og en betydelig grad af kompleksitet.

Procesbevillingsnævnet meddelte herefter selskabet tilladelse efter retsplejelovens § 389, stk. 3, til at indbringe spørgsmålet om sagsomkostninger i begge sager for landsretten.

I forbindelse med selskabets indbringelse af kæremålene for landsretten, nedlagde selskabet påstand om, at de tilkendte sagsomkostninger skulle nedsættes.

Borgerne nedlagde påstand om stadfæstelse.

Landsretten ændrede byrettens sagsomkostningsfastsættelser

Ved landsrettens kendelser blev det besluttet, at sagsomkostningsbeløbet i begge sager skulle nedsættes til 8.000 kr. inkl. moms svarende til 1/3 af proceduretaksten.

Landsretten lagde ved afgørelserne navnlig vægt på sagernes værdi og omfang, herunder at der ikke havde været afholdt forberedende retsmøde eller havde været berammet hovedforhandling i sagerne.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/02802 og 20/02804.

Det bemærkes, at Procesbevillingsnævnet tidligere ved en afgørelse af 3. december 2020 har meddelt en borger i en fildelingssag tilladelse til at kære en afgørelse om sagsomkostninger til Højesteret i en sag med en tilsvarende problemstilling. Du kan se omtalen af bevillingen her: Kæremål om sagsomkostninger i fildelingssag