Gå til sidens indhold

Retten i Randers

24 aug 2022

Retten i Randers

Retskraft afskar prøvelse af erstatnings- og forbudspåstande

En tidligere sag om erstatning for overtrædelse af markedsføringslovens § 1 (nugældende § 3) afskar på grund af retskraft A fra at anlægge en ny sag mod den samme part om nedlæggelse af forbud og erstatning på samme grundlag.

Sagsnummer: BS-39415/2019

Sagen kort fortalt

A og B havde tidligere været partnere i en produktionsvirksomhed. Efter B var udtrådt af virksomheden i 2003, startede han samme år selvstændig virksomhed inden for samme branche.

A anlagde den 2. april 2007 en almindelig civil sag ved Retten i Randers med påstand om erstatning for overtrædelse af markedsføringslovens § 1 (nugældende § 3) ved at have krænket nogle produkter i perioden 2004-2014. Ved Vestre Landsrets dom af 18. februar 2021 blev B frifundet for A’s erstatningspåstand, navnlig idet A’s produkter manglede særpræg. Søgsmålet angik for landsretten alle B’s produkter.

A havde den 4. september 2019 anlagt en forbudssag ved Retten i Randers med 2 forbudspåstande og en betalingspåstand for udgifter afholdt i forbindelse med en bevissikringssag. A fremsatte senere under sagens forberedelse tillige en erstatningspåstand for perioden 2015-2020. Kravene beroede alle på et synspunkt om, at B havde overtrådt markedsføringslovens § 3.

Sagens udfald

Retten fastslog at erstatningspåstanden og de 2 forbudspåstande skulle afvises. B blev frifundet for kravet vedrørende udgifterne til bevissikringssagen.

Der blev lagt vægt på, at var identitet mellem de faktuelle og juridiske omstændigheder vedrørende spørgsmålet om overtrædelse af markedsføringslovens § 3. Vestre Landsrets dom har som følge heraf retskraft vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt B havde handlet i strid med markedsføringslovens § 3.

A skal betale sagens omkostninger.

Sagen var en tredommersag, og dommerne var enige om sagens udfald.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Randers den 24. august 2022.