Gå til sidens indhold

Retten i Sønderborg

23 jan 2024

Retten i Sønderborg

Stillingsopslag: autoriseret bobestyrer ved Retten i Sønderborg

Retten i Sønderborg søger advokat til opgaven som autoriseret bobestyrer.

I medfør af dødsboskiftelovens § 11, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 808 af 29. juni 2011 om bobestyrer med senere ændringer ved bekendtgørelse nr. 1631 af 18. december 2018 og bekendtgørelse nr. 1111 af 30. juni 2020, søger Retten i Sønderborg en autoriseret bobestyrer til besættelse snarest muligt. Stillingen som bobestyrer er personlig og kan ikke overdrages. Stillingen kan kun søges af advokater, som udøver advokatvirksomhed. Autorisationen medfører pligt til at behandle dødsboer, som skifteretten i medfør af dødsboskifteloven udleverer til behandling ved bobestyrer. 

Justitsministeriet har i cirkulæreskrivelse nr. 9419 af 30. juni 2020 om antagelse af autoriserede bobestyrere orienteret om kriterierne for en antagelse. Der fremgår heraf, at der lægges afgørende vægt på ansøgerens kvalifikationer. Der lægges i den forbindelse vægt på, om ansøgeren har erfaring med skiftebehandling, herunder i særlig grad om ansøgeren har erfaring med behandling af dødsboer, om ansøgeren har gennemgået eller agter at gennemgå et efteruddannelseskursus i dødsbobehandling, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit hidtidige virke som advokat. Der kan også lægges vægt på, om ansøgeren har møderet for landsretten. Endvidere kan hensynet til den geografiske spredning af bobestyrere i retskredsen tillægges betydning ved antagelsen.

Nærmere oplysninger om antallet af dødsboer, der kan forventes udleveret af skifteretten, karakteren af dødsboerne og det honorar, der kan forventes godkendt af skifteretten, kan fås ved henvendelse til funktionschef for skifteretten Lotte Katharine Lyst.

Autorisationen meddeles for en periode på 10 år. En meddelt autorisation kan forlænges efter ansøgning for en ny 10-årig periode uden genopslag af hvervet, medmindre særlige grunde taler herimod. Ansøgning herom skal indgives til byretspræsidenten senest 1 år inden udløbet af den meddelte autorisation. Se i øvrigt Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1631 af 18. december 2018 og bekendtgørelse nr. 1111 af 30. juni 2020 om ændring af bekendtgørelse om bobestyrer.

Ansøgning bedes bilagt advokatbeskikkelse og andre relevante bilag, herunder et foto at ansøgeren, samt eventuelle oplysninger om relevant erfaring.

Når ansøgningsfristen er udløbet, sender retspræsidenten ved Retten i Sønderborg ansøgningerne med sin indstilling til præsidenten for Vestre Landsret, der videresender ansøgningerne med sin indstilling til Civilstyrelsen. Før byretspræsidentens og landsretspræsidentens indstilling sendes til Civilstyrelsen, indhenter byretspræsidenten med samtykke fra de indstillede advokater en udtalelse fra Advokatrådet, Civilstyrelsen samt oplysninger fra Kriminalregistret.

Ansøgninger skal stiles til Civilstyrelsen og skal sendes til Retten i Sønderborg – gerne på sikker mail til adm.son@domstol.dk  – senest onsdag den 14. februar 2024.